پایان نامه های ارشد سری هفتم

سایت مقالات فارسی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفیسیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی توسط اینفلد و تونگ در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و توسط معلّمان تکمیل میشود. سیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی کودکان ۵ خرده مقیاس و ۹۴ گویه لیکرتی دارد. این آزمون برای افراد ۴ تا ۱۸ سال تهیه شده است که دارای ۵ بعد رفتار ضداجتماعی[۱۷۰]، درخودماندگی[۱۷۱] اختلال ارتباطی[۱۷۲]، اضطراب[۱۷۳] و ارتباط …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۲۰-۱۹-۱۶-۱۴-۱۲-۱۰-۶-۹-۳ عاطفی ۱۱ ۱-۲-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۸- ۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتوناین مقیاس دارای ضریب آلفای کرونباخ ۶۶/۰ (آلفای کل پرسشنامه) است. (جولیف فارینگتون، ۲۰۰۶). در مطالعه آلبیر و همکاران (۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ به صورت کلی ۸۷/۰ و برای خرده مقیاس شناختی و عاطفی به ترتیب ۷۴/۰ و ۸۶/۰ بدست آمده که مطلوب …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

اختلالهای اندام جست[۴۴](تیک): این اختلالها شامل حرکتها یا صداسازیهای قالبی است که غیرارادی، سریع و بازگشتی است که ممکن است به شکل چشمک زدن، حرکت صورت، فین فین کردن، و خرخر کردن باشد. سایر اختلالهای شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی: منظور اختلالهایی هستند که به راحتی در طبقههای دیگر کتاب راهنمای تشخیصی و آماری–چاپ چهارم جای …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

از نظر قانون آموزش افراد با ناتوانیها، مشکلات رفتاریـعاطفی وضعیتی است که یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان میدهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار میهد:۱٫این اصطلاح به معنی وضعیتی است که یک یا بیش از یکی از خصوصیات زیر …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

پیشبینی اضطراب دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی رفتار ضداجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی درخودماندگی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی اختلال ارتباط اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس همدلی مادرانشان. تعیین سهم جنسیت در پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران شان. ۱-۵- سوالهای …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

 ۸۸: بحث و نتیجه‌گیری ۹۱  ۹۱۵-۱-۲- بحث و تبیین سوال دوم: آیا میزان اضطراب در دانش آموزان کم توانذهنی  ۱۰۳  ۱۰۶۵-۱-۴- بحث و تبیین سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانش آموزانکم‌توان  ۱۰۹ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیش‌بینیاست؟ ۱۱۳۵-۱-۶- بحث و تبیین سوال ششم: آیا عامل جنسیت در پیش‌بینیمشکلات رفتاری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلیمادرانشان …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

۳-۴- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایراندر حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود منافعی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی …

مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی …

سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).همانطور …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

«لافرق فى عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فی نماء الوقف العام واما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصّته حد النصاب» مرحوم سید در این مسئله متعرض حکم مال موقوفه و نما و در آمد آن می شود در مالى که وقف شده …