مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

علمی : طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۴

اطلاعات مربوط به محیط بیرونی یک سازمان همانند ماده خام برنامهریزی استراتژیک است.بخش اعظم دادههای عینی در مورد محیط عموما برای همه سازمانها در واکنش نشان دادن به محیطی یکسان است، که میزان توجه یا عدم توجه مدیریت به اتفاقات رخ داده در محیط مهم خواهد بود. به عبارت دیگر، مدیران باید به چه نوع …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۰

آماده سازی[۱۴۳]، خواب روی مسئله [۱۴۴]، بینش [۱۴۵]، ارزیابی [۱۴۶]، بسط و پیچیدگی[۱۴۷]شکل ‏۲‑۱۳: لامپکین و همکاران، ۲۰۰۴نهفتگیبصیرتهورا!مشکل حل شدایده منتشر شدارزیابیباجزئیات شرح دادنآمادگیدستیابی به اطلاعاتآگاهیهوشیاریدرکتشکیلمدل شین و ونکاتارامان[۱۴۸]:شین و ونکاتارامان (۲۰۰۰) بیان کردند که یافتن، ارزیابی و استخراج فرصتها ویژگی تعریف شده در زمینه کارآفرینی است. یک مدل فرایند تشخیص فرصت پیشنهاد شده که بر پایه دریافت …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

سیگنال های قویآرشیو اطلاعاتحلقهی بازخوراطلاعات ضمنیسیگنالهای ضعیفچارچوب فرایند اطلاعاتشکل ‏۲‑۱۰: فرایند پنج مرحله ای تشخیص فرصت بر اساس مدل خلاقانه تشخیص فرصت ؛ واقلی و ؤولین، ۲۰۰۸چندین محقق تصمیم گرفتند فرایند تشخیص فرصت را با ویژگی‌های آن توصیف کنند(فیت،۲۰۰۲، شین،۲۰۰۰،۲۰۰۲)[۱۲۱]بعضی از مدل‌های تشخیص فرصت، تشخیص فرصت را به عنوان یک فرایند مرحله‌ای به تصویر کشیدند …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

فايل – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

شکل ‏۲‑۵: طبقه بندی آلسوس و همکاران، ۲۰۰۴طبقه بندی ونکاترامن و ساراسواتی[۱۰۲]در طبقه بندی این دو محقق از یک رویکرد عرضه و تقاضا به موضوع پرداخته می شود. در این رویکرد ایده جدید یا موجود به مثابه بخش عرضه است و مسائلی که ایده قادر به حل و فصل آنهاست در حکم بخش تقاضا می …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۸

*عوامل جمعیت شناختیاجرا*اکتساب منابع*طراحی سازمانشکل ‏۲‑۷: فرصت های کارآفرینانه؛ شین ، ۲۰۰۳همانگونه که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است، فرآیند کارآفرینی با این فرض که فعالیت کارآفرینانه نظامیافته و منظم است، شروع میشود. ترتیبی که فعالیت کارآفرینانه رخ میدهد به این صورت است: قبل از آنکه فرصت‌ها شناسایی شوند، منابع فرصت باید منجر …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پژوهش – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

دانش نحوه ی خدمت به مشتریانشبکه های اجتماعیارتباطات صنعتمجموعه ی عملکردشراکتچرخه ی داخلیویژگی شخصیتیخلاقیتخوش بینیهوشیاری کارآفرینانهپیشرفتارزیابینوع فرصتشبکه های اجتماعیارتباطات صنعتمجموعه ی عملکردشراکتچرخه ی داخلیفرایند اصلیادراککشفایجادشکل گیری کسب و کارکسب و کار بعدیشکل ‏۲‑۳: مدل و مجموعه های برای تشخیص فرصت و تئوری پیشرفت؛ آردیچولی ، ۲۰۰۳فرآیندهای توسعه‌ای ممکن است در بین افراد مختلف، تیم‌های کارآفرینی …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

مقاله دانشگاهی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

فرآیند*جستجوی اطلاعات و تشخیص فرصت*تأمین منابع و استراتژی های کسب و کارنوع سازمان*راه اندازی*سرمایه گذاری مشترک*فرنچایزینگ*موروثیپیامدها*عملکرد و رشد کارآفرین و سازمان*خروج از کسب و کارشکل ‏۲‑۴: آکباساران۲، ۲۰۰۱منابع فرصت [۵۶]فرصت‌ها بر حسب منابع خود بسیار متنوع هستند. تحقیقات قبلی چهار راه مهم جهت رده‌بندی فرصت‌ها بر حسب منابع پیشنهاد می‌کند. اولی شامل تفاوت‌های میان فرصت‌هایی که …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- …

قلمرو پژوهش:از لحاظ موضوعی در حوزه کارآفرینی و در شاخه تشخیص فرصت قرار دارد.دوره های زمانی انجام پژوهش:سال۱۳۹۲مکان پژوهش:دانشگاه شاهدشیوه تحلیل داده ها :برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود. برای تأیید نیز از آزمون الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS یا Lisrel …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۳

سابقه کاری <5 ۱۱ ۹٫۸ ۱۴-۵ ۴۴ ۳۹٫۲ ۲۵-۱۵ ۲۶ ۲۳٫۵ >25 ۳۱ ۲۷٫۵ نمودار ۴-۱) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگاننمودار ۴-۲) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگاننمودار ۴-۳) وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگاننمودار ۴-۴) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان۴-۳ تحلیل استنباطی یافته‌هابرای دستیابی به یافته‌های این پژوهش نیاز به طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و تجزیه و …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۸

۳-۸-۳ قلمرو مکانی: شرکت داروسازی اسوه۳-۸-۴ تعریف نظری متغیرهافرآیند بازاریابی: فرآیند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتزی های بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی است. برنامه ریزی در سطح کلان، قسمت و سطوح مختلف رشته فعالیت …