دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

همانطوری که در جدول ۴-۱۰ آمده است نتایج نشان میدهد در مجموع همدلی کل در دختران (۹۰/۰>P ، ۱۱۶/۰=t ،۰۱۶/۰=Beta) به طور معناداری مشکلات رفتاری را پیشبینی نمیکند (۹/۰>p ،۰۱/۰=F، ۱۰۰/۰=R2).فصل پنجمبحث و نتیجهگیری۵-۱- مقدمههدف از پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان در شهر شیراز بود. چهار بعد مشکلات رفتاری (شامل اضطراب، …

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

B Beta T >p رفتارضداجتماعی همدلی کل ۷۱/۰ ۰۰۲/۰ ۰۷/۰ ۰۰۶/۰ ۱۶۶/۰ ۰۷/۰ ۸۴۳/۰ ۴/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۴/۰>p ، ۸۴۳/=t ،۰۷/۰=Beta) پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست (۰۰۲/۰>p ،۷۱/۰=F ،۰۰۶/۰=R2).۴-۲- ۴- سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درخودماندگی همدلی کل ۸۳۸/۰ ۰۰۳/۰ ۰۸/۰ ۰۰۷/۰ ۱۱/۰ ۰۸/۰ ۹۱۶/۰ ۳۶/۰ همان طور که در جدول ۴-۷ مشاهده میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۳۶/۰>P ،۹۱۶/۰=t ،۰۸/۰=Beta) درخودماندگی را به طور معناداری پیشبینی نمیکند (۰۰۳/۰>p ،۸۳۸/۰=F ،۰۰۷/۰=R2).۴-۲-۵- سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانش‌آموزان کمتوانذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیشبینی …

تحقیق دانشگاهی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

۳۳/۴ ۰۳/۰ ۱۸/۰ ۰۳/۰ ۲۷۱/۰ ۱۸۸/۰- ۰۸/۲ ۰۳/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ آمده است، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۰۳/۰>P ،۰۸/۲=t ،۱۸۸/۰-=Beta) به طور معناداری اختلال ارتباط اجتماعی را پیشبینی میکند (۰۳/۰>p ، ۳۳/۴=F ،۰۳/۰=R2). در مجموع همدلی ۰۳/۰ از واریانس نمرات اختلال ارتباط اجتماعی را تبیین میکنند.۴-۲-۶-سوال ششم: …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

R ۲R B Beta T P< اضطراب همدلی کل ۶۹/۴ ۰۳/۰ ۰۱۹/۰ ۰۳/۰ ۴۲۴/۰ ۱۹۶/۰- ۱۶۷/۲ ۰۳/۰ طبق آنچه که جدول ۴-۵ نشان میدهد نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که همدلی کل (۰۳/۰>p ،۱۶۷/۲=t، ۱۹۶/۰-= Beta) به طور منفی و معناداری بعد اضطراب را پیش‌بینی میکند (۰۳/۰>p ، ۶۹/۴=F، ۰۳/۰=R2). همدلی کل ۰۳/۰ از واریانس نمرات اضطراب را …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۶۹/۱۴ درخودماندگی ۵۲/۳۰ ۳۲/۷ ۲۵/۲۸ ۹/۱۰ اختلالارتباط اجتماعی ۴۳/۳۴ ۷۹/۹ ۱۲۷/۳۳ ۵۸/۱۰ نمره کل ۴۴/۴۱ ۰۶/۱۲ ۴۰/۳۸ ۵۷/۱۲ چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، در پسران میانگین و انحراف استاندارد بعد اضطراب (۰۶/۱۶=SD ،۶۶/۴۸=X) بعد رفتارضداجتماعی (۱۳/۱۵=SD ،۱۵/۵۲=X) بعد درخودماندگی (۳۲/۷=SD، ۵۲/۳۰=X) بعد اختلال ارتباط اجتماعی (۷۹/۹=SD ،۴۳/۳۴=X) و میانگین و انحراف استاندارد کل مشکلات رفتاری (=SD، ۶۹/۱۰=X) …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

۷۸/۴۲ ۴۹/۶ عاطفی ۴۵/۲۲ ۱۵/۳ نمره کل ۷۴۱/۶۲ ۰۳۳/۷ چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، میانگین و انحراف استاندارد بعد شناختی (۴۹/۶=SD ،۷۸/۴۲=X) بعد عاطفی (۱۵/۳=SD ،۴۵/۲۲=X) و میانگین و انحراف استاندارد همدلی کل (۷۴۱/۶۲=SD، ۰۳۳/۷=X) بود.۴-۲- آمار استنباطیدر این قسمت یافتههای مرتبط با هر یک از سوالات پژوهش ارائه میگردد.۴-۲-۱- سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات …

سایت مقالات فارسی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفیسیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی توسط اینفلد و تونگ در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و توسط معلّمان تکمیل میشود. سیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی کودکان ۵ خرده مقیاس و ۹۴ گویه لیکرتی دارد. این آزمون برای افراد ۴ تا ۱۸ سال تهیه شده است که دارای ۵ بعد رفتار ضداجتماعی[۱۷۰]، درخودماندگی[۱۷۱] اختلال ارتباطی[۱۷۲]، اضطراب[۱۷۳] و ارتباط …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادههاجهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. اطلاعات توصیفی آزمودنی‌های این پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد. برای پاسخگویی به سوال اول از ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخگویی به سوالهای دوم تا پنجم از تحلیل رگرسیون …

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۲۰-۱۹-۱۶-۱۴-۱۲-۱۰-۶-۹-۳ عاطفی ۱۱ ۱-۲-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۸- ۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتوناین مقیاس دارای ضریب آلفای کرونباخ ۶۶/۰ (آلفای کل پرسشنامه) است. (جولیف فارینگتون، ۲۰۰۶). در مطالعه آلبیر و همکاران (۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ به صورت کلی ۸۷/۰ و برای خرده مقیاس شناختی و عاطفی به ترتیب ۷۴/۰ و ۸۶/۰ بدست آمده که مطلوب …