علمی : ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در …

ایوان گلدبرگ در ابتدا خود از اعتیاد به اینترنت[۱۲] را به شوخی و بر اساس باور رایج درآن زمان درمورد اعتیاد روانی، مطرح ساخت. بر اساس این باور، افراد می توانستند به رفتارهای همچون خرید کردن معتاد شوند. اما گلدبرگ به زودی پیامهای الکترونیکی دریافت داشت که طی آنها، افرادی اذعان داشته بودند به اختلال اعتیاد …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۰

یادگیری دو حلقه ای عمیق تر است و شامل پرسش از خود سیستم و اینکه اساساً چرا خطا ها با مؤفقیت ها به وقوع پیوسته اند. یادگیری دو حلقه ای توجه خود را به ساختارها و هنجارهای زیر بنایی معطوف می کند به طور خلاصه می توان دو نوع یادگیری تک حلقه ای و دو …

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

زمینه سهم زمینه درک شده اغلب در سطوح بالا اتفاق می افتد درتمام سطوح سازمان اتفاق می افتد مهارت های تعریف مسأله مهارت های حل مسأله توسعه داستان ها و فرهنگ های جدید تعدیل سیستم های مدیریتی تنظیم مقاصد اصلی سازمان نهادینه کردن قواعد رسمی سازمان ۲-۸-۲-۲- انواع یادگیری از دیدگاه ارجریس و شونآرجریس و …

سایت مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۱۷

برای ابعاد تفکر سیستمی در سازمان، اولین گام جریان جزئی نگری و توجه به اجزا است. گام دوم هم ریشه یابی مرزهای سیستم است. در تفکر سیستمی ریشه ها به خوبی بررسی شده و به کمک الگوهای پویا تمامی علت ها و معلول ها مورد مطالعه قرار می گیرند.یکی از زیر مجموعه های تفکر سیستمی …

تحقیق – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۱۶

سبک مدیرتی دستوری مشارکتی فرهنگ پیروی از قوانین تعهد و نتایج افراد همگون متنوع تمرکز استراتژیک کارایی نو آوری جدول ۲-۲- تفاوت ساختار سازمان سنتی با سازمان یادگیرندهاین استراتژی با استراتژی کلی سازمان و با دیدگاه کارکنان سازگار است و اعضای سازمان می کوشند تا بدان وسیله کل سازمان را بهبود بخشند بخش های مختلف …