بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

Batson, C. D., Batson. J.C., Griffit, C.A. (1989). “Negative Relief and Empathy-Altruism Hypothesis”. Journal of Personality and Social Psychology. 56, 922-933.Brennan, P. A., Le Brocque, R., & Hammen, C. (2003). Maternal depression, parent-child relationships, and resilient outcomes in adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 42, 1469–۱۴۷۷٫Benner, G. J., Nelson, J. R., Ralston, …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درویزه، زهرا (۱۳۸۳). مقایسه رابطه همدلی مادران و دختران نوجوان با اختلالهای رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزهکار) در تهران. مطالعات روانشناختی، ۱(۱).درویزه، زهرا (۱۳۸۲). بررسی رابطه همدلی مادران و دختران دانشآموز دبیرستانی و اختلالهای رفتاری شهر تهران. مطالعات زنان، ۳ (۳)، ۵۸-۲۹٫دوستدار، هاتف (۱۳۸۸). راهنمای آموزش موسیقی و موسیقی درمانی کمتوانان ذهنی ویژه مربیان. تهران: سازمان بهزیستی کشور. …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

هدف پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان میباشد. نتایج نشان داد که همدلی مادران پیشبینی کننده معناداری برای دو بعد مشکلات رفتاری (اضطراب و اختلال ارتباط اجتماعی) میباشد. همچنین نشان داه شد که همدلی مادران در پسران مشکلات رفتاری را پیشبینی میکند. بر اساس یافتههای پژوهش می‌‌توان گفت عاطفه …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در این پژوهش همدلی پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست. یافتهای همسو با یافته پژوهش حاضر یافت نشد. ولی یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای توتسیکا و همکاران (۲۰۱۴)، بلسکی و دیهان[۲۲۴] (۲۰۱۱)، ترینتاتسوکا[۲۲۵](۲۰۱۱)، امرسون و همکاران (۲۰۱۱)، بلاچر و همکاران[۲۲۶] (۲۰۱۳)، نیولند و کرنیک[۲۲۷] (۲۰۱۱)، دوماس و همکاران[۲۲۸] (۲۰۰۵)، سالت …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

همانطوری که در جدول ۴-۱۰ آمده است نتایج نشان میدهد در مجموع همدلی کل در دختران (۹۰/۰>P ، ۱۱۶/۰=t ،۰۱۶/۰=Beta) به طور معناداری مشکلات رفتاری را پیشبینی نمیکند (۹/۰>p ،۰۱/۰=F، ۱۰۰/۰=R2).فصل پنجمبحث و نتیجهگیری۵-۱- مقدمههدف از پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان در شهر شیراز بود. چهار بعد مشکلات رفتاری (شامل اضطراب، …

تحقیق دانشگاهی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

۳۳/۴ ۰۳/۰ ۱۸/۰ ۰۳/۰ ۲۷۱/۰ ۱۸۸/۰- ۰۸/۲ ۰۳/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ آمده است، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۰۳/۰>P ،۰۸/۲=t ،۱۸۸/۰-=Beta) به طور معناداری اختلال ارتباط اجتماعی را پیشبینی میکند (۰۳/۰>p ، ۳۳/۴=F ،۰۳/۰=R2). در مجموع همدلی ۰۳/۰ از واریانس نمرات اختلال ارتباط اجتماعی را تبیین میکنند.۴-۲-۶-سوال ششم: …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درخودماندگی همدلی کل ۸۳۸/۰ ۰۰۳/۰ ۰۸/۰ ۰۰۷/۰ ۱۱/۰ ۰۸/۰ ۹۱۶/۰ ۳۶/۰ همان طور که در جدول ۴-۷ مشاهده میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۳۶/۰>P ،۹۱۶/۰=t ،۰۸/۰=Beta) درخودماندگی را به طور معناداری پیشبینی نمیکند (۰۰۳/۰>p ،۸۳۸/۰=F ،۰۰۷/۰=R2).۴-۲-۵- سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانش‌آموزان کمتوانذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیشبینی …

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

B Beta T >p رفتارضداجتماعی همدلی کل ۷۱/۰ ۰۰۲/۰ ۰۷/۰ ۰۰۶/۰ ۱۶۶/۰ ۰۷/۰ ۸۴۳/۰ ۴/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۴/۰>p ، ۸۴۳/=t ،۰۷/۰=Beta) پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست (۰۰۲/۰>p ،۷۱/۰=F ،۰۰۶/۰=R2).۴-۲- ۴- سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

R ۲R B Beta T P< اضطراب همدلی کل ۶۹/۴ ۰۳/۰ ۰۱۹/۰ ۰۳/۰ ۴۲۴/۰ ۱۹۶/۰- ۱۶۷/۲ ۰۳/۰ طبق آنچه که جدول ۴-۵ نشان میدهد نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که همدلی کل (۰۳/۰>p ،۱۶۷/۲=t، ۱۹۶/۰-= Beta) به طور منفی و معناداری بعد اضطراب را پیش‌بینی میکند (۰۳/۰>p ، ۶۹/۴=F، ۰۳/۰=R2). همدلی کل ۰۳/۰ از واریانس نمرات اضطراب را …