پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در این پژوهش همدلی پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست. یافتهای همسو با یافته پژوهش حاضر یافت نشد. ولی یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای توتسیکا و همکاران (۲۰۱۴)، بلسکی و دیهان[۲۲۴] (۲۰۱۱)، ترینتاتسوکا[۲۲۵](۲۰۱۱)، امرسون و همکاران (۲۰۱۱)، بلاچر و همکاران[۲۲۶] (۲۰۱۳)، نیولند و کرنیک[۲۲۷] (۲۰۱۱)، دوماس و همکاران[۲۲۸] (۲۰۰۵)، سالت …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

همانطوری که در جدول ۴-۱۰ آمده است نتایج نشان میدهد در مجموع همدلی کل در دختران (۹۰/۰>P ، ۱۱۶/۰=t ،۰۱۶/۰=Beta) به طور معناداری مشکلات رفتاری را پیشبینی نمیکند (۹/۰>p ،۰۱/۰=F، ۱۰۰/۰=R2).فصل پنجمبحث و نتیجهگیری۵-۱- مقدمههدف از پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان در شهر شیراز بود. چهار بعد مشکلات رفتاری (شامل اضطراب، …

تحقیق دانشگاهی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

۳۳/۴ ۰۳/۰ ۱۸/۰ ۰۳/۰ ۲۷۱/۰ ۱۸۸/۰- ۰۸/۲ ۰۳/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ آمده است، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۰۳/۰>P ،۰۸/۲=t ،۱۸۸/۰-=Beta) به طور معناداری اختلال ارتباط اجتماعی را پیشبینی میکند (۰۳/۰>p ، ۳۳/۴=F ،۰۳/۰=R2). در مجموع همدلی ۰۳/۰ از واریانس نمرات اختلال ارتباط اجتماعی را تبیین میکنند.۴-۲-۶-سوال ششم: …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درخودماندگی همدلی کل ۸۳۸/۰ ۰۰۳/۰ ۰۸/۰ ۰۰۷/۰ ۱۱/۰ ۰۸/۰ ۹۱۶/۰ ۳۶/۰ همان طور که در جدول ۴-۷ مشاهده میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۳۶/۰>P ،۹۱۶/۰=t ،۰۸/۰=Beta) درخودماندگی را به طور معناداری پیشبینی نمیکند (۰۰۳/۰>p ،۸۳۸/۰=F ،۰۰۷/۰=R2).۴-۲-۵- سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانش‌آموزان کمتوانذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیشبینی …

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

B Beta T >p رفتارضداجتماعی همدلی کل ۷۱/۰ ۰۰۲/۰ ۰۷/۰ ۰۰۶/۰ ۱۶۶/۰ ۰۷/۰ ۸۴۳/۰ ۴/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۴/۰>p ، ۸۴۳/=t ،۰۷/۰=Beta) پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست (۰۰۲/۰>p ،۷۱/۰=F ،۰۰۶/۰=R2).۴-۲- ۴- سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

R ۲R B Beta T P< اضطراب همدلی کل ۶۹/۴ ۰۳/۰ ۰۱۹/۰ ۰۳/۰ ۴۲۴/۰ ۱۹۶/۰- ۱۶۷/۲ ۰۳/۰ طبق آنچه که جدول ۴-۵ نشان میدهد نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که همدلی کل (۰۳/۰>p ،۱۶۷/۲=t، ۱۹۶/۰-= Beta) به طور منفی و معناداری بعد اضطراب را پیش‌بینی میکند (۰۳/۰>p ، ۶۹/۴=F، ۰۳/۰=R2). همدلی کل ۰۳/۰ از واریانس نمرات اضطراب را …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

۷۸/۴۲ ۴۹/۶ عاطفی ۴۵/۲۲ ۱۵/۳ نمره کل ۷۴۱/۶۲ ۰۳۳/۷ چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، میانگین و انحراف استاندارد بعد شناختی (۴۹/۶=SD ،۷۸/۴۲=X) بعد عاطفی (۱۵/۳=SD ،۴۵/۲۲=X) و میانگین و انحراف استاندارد همدلی کل (۷۴۱/۶۲=SD، ۰۳۳/۷=X) بود.۴-۲- آمار استنباطیدر این قسمت یافتههای مرتبط با هر یک از سوالات پژوهش ارائه میگردد.۴-۲-۱- سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۶۹/۱۴ درخودماندگی ۵۲/۳۰ ۳۲/۷ ۲۵/۲۸ ۹/۱۰ اختلالارتباط اجتماعی ۴۳/۳۴ ۷۹/۹ ۱۲۷/۳۳ ۵۸/۱۰ نمره کل ۴۴/۴۱ ۰۶/۱۲ ۴۰/۳۸ ۵۷/۱۲ چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، در پسران میانگین و انحراف استاندارد بعد اضطراب (۰۶/۱۶=SD ،۶۶/۴۸=X) بعد رفتارضداجتماعی (۱۳/۱۵=SD ،۱۵/۵۲=X) بعد درخودماندگی (۳۲/۷=SD، ۵۲/۳۰=X) بعد اختلال ارتباط اجتماعی (۷۹/۹=SD ،۴۳/۳۴=X) و میانگین و انحراف استاندارد کل مشکلات رفتاری (=SD، ۶۹/۱۰=X) …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادههاجهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. اطلاعات توصیفی آزمودنی‌های این پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد. برای پاسخگویی به سوال اول از ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخگویی به سوالهای دوم تا پنجم از تحلیل رگرسیون …

سایت مقالات فارسی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفیسیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی توسط اینفلد و تونگ در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و توسط معلّمان تکمیل میشود. سیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی کودکان ۵ خرده مقیاس و ۹۴ گویه لیکرتی دارد. این آزمون برای افراد ۴ تا ۱۸ سال تهیه شده است که دارای ۵ بعد رفتار ضداجتماعی[۱۷۰]، درخودماندگی[۱۷۱] اختلال ارتباطی[۱۷۲]، اضطراب[۱۷۳] و ارتباط …