دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران