فایل های دانشگاهی

بررسی-رابطه-انگیزش-تحصیلی-و-سازگاری-اجتماعی-با-عملکرد-تحصیلی-دانش¬آموزان-پایه-سوم-دبیرستان-شهرستان-ابرکوه

دانشگاه یزد
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی
عنوان
بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان ابرکوه
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استاد راهنما
دکتر احمد زندوانیان نائینی
استاد مشاور
خانم دکتر مریم کیان
پژوهش و نگارش
سمیه عمیقی ابرقوئی
مهر ۱۳۹۴
تقدیم به:
ستارگان آسمان زندگی­ام
مادر و پدر بزرگوار و یگانه فرزندم
و
همسرم، بخاطر صبر و همراهیش
که همواره پشتیبان و مشوق من در تمام دوران تحصیلم بوده ­اند
تقدیر و تشکر
حمد بر کردگار یکتا بادکه مرا مشوق درس خواندن داد
در سر من هوای درس نهاد، در دل من محبت استاد
در آغاز باید خداوند بزرگ را شکرگزار باشم که در انجام این پژوهش یاری­ام کرد و نیز از تمام معلمان و استادانی که در طول تحصیلاتم از محضر آنان بهره فراوان برده­ام، صمیمانه تشکر می نمایم.
از استاد محترم، جناب آقای دکتر زندوانیان نائینی که عالمانه و دلسوزانه، مرا راهنمایی نمودند و با هدایت­های مؤثر خود باعث غنای این پژوهش شدند، سپاسگزاری می­کنم.
همچنین، زحمات گرانقدر استاد بزرگوارم، سرکار خانم دکتر کیان را ارج می­نهم که با تلاش پیگیر و دقت نظر خود در تمامی راه یاری­ام رساندند.
از هیأت محترم داوران جناب اقای دکتر علوی و سر کار خانم دکتر صالح زاده نیز ممنون و سپاسگزارم.
و در پایان، سپاس و قدردانی خود را نسبت به کلیه عزیزانی که پایان این دفتر، بدون همکاری ایشان میسر نمی­شد، ابلاغ می­دارم.
خدایا چنان کن که پایان کار تو خشنود باشی و ما رستگار
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه انگیزش تحصیلی وسازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دردانش ­آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان ابرکوه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود. در ذیل این هدف، ۵ فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. ‬جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش ­آموزان سال سوم دبیرستان­های دخترانه و پسرانه شهرستان ابرکوه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که با توجه به اطلاعات کسب شده از دفتر طرح و برنامه ­ریزی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه ۷۴۴ نفر بودند. بر اساس جدول مورگان و کرجسی از این جامعه آماری، تعداد۲۴۱ نفر (۱۲۳ دختر و ۱۱۸ پسر)، از طریق روش نمونه گیری خوشه­ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی متغیر انگیزش تحصیلی ترجمه فارسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS، برای سازگاری اجتماعی پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (زیر مقیاس سازگاری اجتماعی) و برای سنجش متغیر عملکرد تحصیلی، از معدل پایان سال دوم متوسطه دانش ­آموزان استفاده شد. یافته­ های این تحقیق رابطه­ معناداری بین متغیر انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی نشان نداد. در سطح ریز مقیاس­ها نیز رابطه قابل توجهی دیده نشد. بر اساس نتایج، هیچ تفاوت معناداری بین دانش ­آموزان دختر و پسر از رشته­های مختلف تحصیلی در مقیاس­های مختلف انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی وجود نداشت. همچنین میان عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دختر و پسر و مشغول به تحصیل در رشته­های ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی تفاوت معنی­داری دیده نشد. از میان متغیرهای پیش­بین، تنها انگیزه درونی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی را داشت. بنابراین هیچ یک از فرضیات این تحقیق تأیید نشد. در پایان تبیین­های احتمالی نتایج مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارائه و محدودیت­های تحقیق بیان شد.
کلمات کلیدی: انگیزش تحصیلی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دوره تحصیلی متوسطه، دبیرستان، ابرکوه
فهرست مطالب
فهرست مطالب صفحه
فصل اول: طرح کلی پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه: ۲
۱-۲- بیان مسأله: ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش: ۵
۱-۴- متغیرهای اساسی پژوهش ۶
۱-۵- اهداف پژوهش ۷
۱-۵-۱- هدف کلی ۷
۱-۵-۲- اهداف جزیی تحقیق ۷
۱-۶- فرضیات پژوهش ۷
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳
مقدمه ۱۴
۲-۱- مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۴
۲-۱-۱- انگیزش ۱۴
۲-۱-۱-۱- انواع انگیزه ۱۷
۲-۱-۱-۲- بی انگیزگی ۲۴
۲-۱-۱-۳- نظریه های عمده درتوضیح انگیزش ۲۲
۲-۱-۱-۴- نظریه های رفتاری انگیزش ۲۷
۲-۱-۱-۵- نظریه های شناختی انگیزش ۳۳
۲-۱-۲- سازگاری اجتماعی ۳۷
۲-۱-۲-۱-مؤلفه های سازگاری اجتماعی ۴۱
۲-۱-۲-۲-پایه های نظریه سازگاری اجتماعی………………… ……………………… ۴۹
۲-۲- پیشینه پژوهشی ۴۹
۲-۲-۱- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۶۱
۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۰
فصل سوم: روش پژوهش ۶۹
۳-۱- روش پژوهش ۶۹
۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
۳-۲-۱- جامعه آماری ۷۰
۳-۲-۲- نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
۳-۳- ابزارهای پژوهش ۷۱
۳-۳-۱- پرسشنامه انگیزش تحصیلی ۷۱
۳-۳-۲ – پرسشنامه سازگاری اجتماعی ۷۲
۳-۴- نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها ۸۰
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *