فایل های دانشگاهی

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو- قسمت ۱۶

هفته­ی اول

 

 

ab5/25±۲/۲۴۶

 

 

b9/12±۸/۲۴۲

 

 

b0/13±۶/۲۵۸

 

 

b4/12±۷/۲۶۴

 

 

ab5/18±۲/۲۵۲

 

 

۲/۲۷±۸/۲۵۱

 

 

 

هفته­ی دوم

 

 

ab5/29±۷/۲۴۳

 

 

b8/14±۸/۲۵۱

 

 

b8/19±۵/۲۵۷

 

 

b7/11±۷/۲۷۰

 

 

ab9/24±۳/۲۴۲

 

 

۷/۳۶±۰/۲۳۸

 

 

 

هفته­ی سوم

 

 

ab3/35±۸/۲۶۱

 

 

b8/17±۳/۲۴۷

 

 

b2/12±۸/۲۷۹

 

 

b2/16±۳/۲۷۰

 

 

b3/23±۶/۲۵۶

 

 

۳/۳۳±۶/۲۴۵

 

 

 

هفته­ی چهارم

 

 

b8/41±۰/۲۷۹

 

 

b4/19±۲/۲۵۸

 

 

b8/14±۳/۲۸۱

 

 

b9/12±۷/۲۸۲

 

 

b5/26±۵/۲۶۸

 

 

۹/۳۲±۴/۲۵۷

 

 

abحروف غیر یکسان در هر ستون بیانگر اختلاف معنی­دار در هر گروه در هر نمونه­ آزمایشی می­باشد(۰۵/۰>P).
** A: گروه شاهد؛ B: گروه تغذیه با نان حاوی جوش شیرین؛ C: گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن دو برابر مورد نیاز؛ D: گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن ۴ برابر مورد نیاز؛ E: گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن ۴ برابر مورد نیاز و حاوی جوش شیرین؛ F: گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن ۶ برابر مورد نیاز
تعداد موش­ها در هر گروه آزمایشی برابر با ۵ سر می باشد (۵=n).
۴-۲-بررسی میزان تغییرات مقادیراسید فیتیک در گروه­های مختلف نان
میزان اسید فیتیک نان در گروه­هایی که همراه جوش­شیرین بود افزایش آماری معناداری را نشان داد.
(جدول۴-۲)
جدول ۴-۲- : مقایسه­ مقادیراسید فیتیک(mg/100g) در گروه­های مختلف نان
(میانگین ± انحراف معیار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه A** B C D E F
مقدار a4/17±۲۴۱ b3/11±۲۹۰ a24 ±۲۳۴ a08/14±۲۲۸ b9/12±۲۸۲ a6/33±۲۱۵

 

abحروف غیر یکسان در هر ردیف بیانگر اختلاف معنی دار در سطح ۰۵/۰>P بین گروه­های مختلف می­باشد.
** A: نان تهیه شده برای گروه شاهد؛ B: نان تهیه شده برای گروه تغذیه با نان حاوی جوش شیرین؛ C: نان تهیه شده برای گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن دو برابر مورد نیاز؛ D: نان تهیه شده برای گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن ۴ برابر مورد نیاز؛ E: نان تهیه شده برای گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن ۴ برابر مورد نیاز و حاوی جوش شیرین؛ F: نان تهیه شده برای گروه تغذیه با نان غنی شده با آهن ۶ برابر مورد نیاز
۴-۳- بررسی مقادیر آهن سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ آزمایش

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *