بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

پیشبینی اضطراب دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی رفتار ضداجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی درخودماندگی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی اختلال ارتباط اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس همدلی مادرانشان. تعیین سهم جنسیت در پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران شان. ۱-۵- سوالهای …

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

«لافرق فى عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فی نماء الوقف العام واما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصّته حد النصاب» مرحوم سید در این مسئله متعرض حکم مال موقوفه و نما و در آمد آن می شود در مالى که وقف شده …

مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی …

سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).همانطور …

فایل دانشگاهی – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت» می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، …

پژوهش دانشگاهی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲۲

۴-۲-پرهیز از مادی گرایییکی از موانع مهم در ایجاد انس با قرآن مادی گرایی یا همان حب دنیا می باشد.امام خمینی(ره)می فرمایند بر اساس فطرت قلب به هر چه توجه ومحبت پیدا کند،قبله توجهش می گردد؛و حتی در صورت ایجاد مانع ؛پس از رفع آن دوباره به محبوب خود توجه می نماید.(خمینی،۱۳۸۸الف،اقتباس ازص۴۷)در ادامه می …

علمی : ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در …

ایوان گلدبرگ در ابتدا خود از اعتیاد به اینترنت[۱۲] را به شوخی و بر اساس باور رایج درآن زمان درمورد اعتیاد روانی، مطرح ساخت. بر اساس این باور، افراد می توانستند به رفتارهای همچون خرید کردن معتاد شوند. اما گلدبرگ به زودی پیامهای الکترونیکی دریافت داشت که طی آنها، افرادی اذعان داشته بودند به اختلال اعتیاد …