بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

مالکیت نهادی مثبت معنادار مثبت معنادار متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس: برخی از پ‍ژوهشگران نظیر جانسون و لایز (۱۹۹۵) و وو و چای (۲۰۰۱) به بررسی تأثیر متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس بر تغییر حسابرس پرداخته‌اند. همانطور که در جدول شماره ۵-۳ ملاحظه می‌شود نتایج پژ‍وهش حاضر نشان دهنده وجود ارتباط منفی و معنادار بین …

جستجوی مقالات فارسی – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده …

مالکیت نهادی مثبت معنادار مثبت معنادار متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس: برخی از پ‍ژوهشگران نظیر جانسون و لایز (۱۹۹۵) و وو و چای (۲۰۰۱) به بررسی تأثیر متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس بر تغییر حسابرس پرداخته‌اند. همانطور که در جدول شماره ۵-۳ ملاحظه می‌شود نتایج پژ‍وهش حاضر نشان دهنده وجود ارتباط منفی و معنادار بین …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۰۰۰/۰ ۲۲۹/۸ ۰۲۳/۰ -۰۶۵/۰ SIZE اندازه شرکت ۰۰۰/۰ ۰۴۷/۱۴ ۸۹۵/۰ -۳۵۳/۰۳ NUMBD اندازه هیات مدیره ۰۰۰/۰ ۵۱۵/۸ ۰۱۳/۰ -۰۳۷/۰ RINDBD استقلال اعضای هیئت مدیره ۰۰۰/۰ ۱۹۵/۱۱ ۸۳۶/۰ ۶۲۹/۰ INOWN مالکیت نهادی همان‌طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، آماره والد متغیر دو وجهی شدت تجدید ارائه در صورتهای مالی (REST) 997/15 و سطح معنی‌داری آن …

دسترسی متن کامل – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۰۰۰/۰ ۲۲۹/۸ ۰۲۳/۰ -۰۶۵/۰ SIZE اندازه شرکت ۰۰۰/۰ ۰۴۷/۱۴ ۸۹۵/۰ -۳۵۳/۰۳ NUMBD اندازه هیات مدیره ۰۰۰/۰ ۵۱۵/۸ ۰۱۳/۰ -۰۳۷/۰ RINDBD استقلال اعضای هیئت مدیره ۰۰۰/۰ ۱۹۵/۱۱ ۸۳۶/۰ ۶۲۹/۰ INOWN مالکیت نهادی همان‌طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، آماره والد متغیر دو وجهی شدت تجدید ارائه در صورتهای مالی (REST) 997/15 و سطح معنی‌داری آن …

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در …

۱-۳- مقدمهدر این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق و جامعه آماری توضیحاتی داده میشود و سپس مدل مورد استفاده به همراه تعریف عملیاتی متغیرها ارائه خواهد شد. در نهایت نیز روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل به همراه آزمونهای پیشفرض مورد نیاز جهت استفاده از روشهای مذکور توضیح داده خواهد شد. یکی …

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۱-۷-۳- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌هابرای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون لجستیک و آزمون t) استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه در این پژوهش متغیر وابسته پیوسته نبوده و فقط یکی از دو ارزش صفر …