بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی …

مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع …

سايت مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

الگوهایمشاهده شدهدرایناتفاقات و تغییراتالگوهایکه کالاهای جدید را پیشنهاد می دهندشکل ‏۲‑۱۵: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، ۲۰۰۷مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل:اولین رهیافت برای شناخت فرصتها، مشاهدهی روندها و مطالعه اینکه چگونه فرصتها را برای کارآفرینان ایجاد میکنند که کارآفرینان آنها را پیگیری نمایند میباشد(پرندیک و هیل، ۲۰۰۸)[۱۵۵]مشاهدهی روندها: روندها به طور کلی …

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.۳-۷-۲-۱ فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.۳-۷-۲-۲ فرضیه فرعی دوم پژوهش:استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.استراتژی جسورانه بر ارزش …

مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

شرکت ها اکثرا سیاست هایی را اتخاذ می کنند که از نظر ریسک و بازده سهام در وضعیت متعادل قرار بگیرند. استراتژی متعادل به صورتی است که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری به صورت زیر باشد:مقدار دارایی های جاری و بدهی های جاری در حد متعادل و متعارف باشد.در …