فایل – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی …

۰۰۸/۰ ۱ ۵۲۱/۰ ۴۷۵/۰ ۴۱۷/۰ ۰۰۷/۰- خوشبینی راههای مقابله با استرس با توجه به جدول فوق و نتایج حاصل از رگرسیون خطی (۰۸۷/۰= R، ۰۰۸/۰= R2) و (۰۵/۰ > P ) نشان میدهد که بین دو متغیر خوشبینی با راههای مقابله با استرس همبستگی معنادار وجود ندارد.و همچنین مقدار Adj.R برابر با ۰۰۷/۰ – است …

جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان …

نتایج تحقیق اسپیلر و همکاران[۲۰۸](۲۰۰۷) با عنوان پیشبینی موفقیت ورزشکاران:عوامل و خصوصیات بازیکنان فوتبال دانشگاهی موفق، که بر روی ۱۰۸ بازیکن فوتبال دانشگاهی مرد انجام شد نشان داد که مقابله با سختی و شرایط پرفشار جزءی از سرسختی روانی است و باهم ارتباط معناداری دارند.مایکل[۲۰۹](۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان خوش‌بینی، راهبردهای مقابله و کیفیت زندگی در …

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ …

کلیت در مقابل اختصاصی بودن:کلیت حاکی از این نگرش است که یک تجربه واحد می‌تواند کل زندگی شما را متأثر سازد. اختصاصی بودن یعنی اینکه هر چیزی جای خود را دارد وقتی شما به‌نوعی نگرش اختصاصی معتقد باشید قبول می‌کنید که در سرتاسر زندگی تجارب مثبت و منفی خواهید داشت و نباید هرکدام از آن‌ها …

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در …

مقابله هیجان‌مدار، مقابله با هیجانات ناشی از منبع تهدید است و با کاهش یا اداره پریشانی هیجانی مربوط به موقعیت سروکار دارد. افراد در برخورد با موقعیت‌های فشارزا معمولاً ترکیبی از مقابله مسأله مدار و هیجان مدار را به کار می‌برند. به‌طورکلی روش مقابله مسأله مدار در موقعیت‌های قابل‌کنترل و روش مقابله هیجان مدار در …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در …

حمایت اطلاعاتی[۱۲۹] : به درک و مقابله با وقایع استرس‌زا کمک می‌کند.توصیه، حمایت، ارزیابی و راهنمایی‌های شناختی نام‌های دیگری از این حمایت است.مصاحبت اجتماعی[۱۳۰] : گذراندن وقت با دیگران در اوقات فراغت و فعالیت‌های فوق‌برنامه را شامل می‌شود.حمایت ابزاری[۱۳۱]: به تهیه و تدارک کمک‌های مالی و خدمات ضروری اطلاق می‌گردد. از طریق این حمایت می‌توان به حل …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ …

تغییر یک تمرکز ورزشی به‌صورت بود یا نبود، در زمانی که لازم است. -۲-۴-۲)هفت ویژگی اجراکنندگان سرسختی ازنظر لوهر ۱۹۸۶لوهر(۱۹۸۶) بر اساس پرسشنامه عملکرد روانی(PPI)[85] که اولین پرسشنامه سرسختی ذهنی در روانشناسی ورزش محسوب می‌شود،۷ عامل اعتمادبه‌نفس[۸۶]، کنترل توجه[۸۷]، کنترل انرژی منفی[۸۸]، انگیزش[۸۹]، کنترل نگرش[۹۰]، انرژی مثبت[۹۱]، کنترل تجسم و تصویرسازی[۹۲] را به‌عنوان عوامل کلیدی سرسختی ذهنی …

دسترسی متن کامل – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ …

آزمودنیها با دقت به سؤالات پاسخ دادهاند.آزمودنیها از انگیزه کافی برای کامل کردن پرسشنامهها برخوردار بودهاند.در هنگام کامل کردن پرسشنامه آزمودنیها در شرایط طبیعی روحی و روانی قرار داشتند.شرکت‌کنندگان در تحقیق همکاری لازم را با محقق خواهند داشت. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است ۱-۸) تعاریف نظری ۱-۸-۱) سرسختی ذهنی سرسختی …