دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

ابتدا مسئله اصلی ترسیم شده و سپس از طریق منابع کتابخانهای و سایتهای معتبر مبانی تئوریک و مدلهای مرتبط جمعآوری گردید. با توجه به مسئله و جامعه آماری و مدلهای موجود، مدل اصلی ارائه شد. پس از تعیین شاخصهای هر یک از عوامل موجود در مدل، اقدام به طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها، …

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

دسترسی به منابع مقالات : ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط …

برای بررسی روایی سازه ITQ، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. به این منظور، پاسخهای ۴۳۷ آزمودنی (همه آزمودنیهای پژوهش) با روش تحلیل مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت.شاخص kmo به میزان ۸۰/۰ و آزمون کرویت بارتلت ( ۱۸۹۳، ۰۰۰۱/۰ p<) نشان داد انسجام درونی دادهها به منظور تحلیل عاملی برای تحلیل گویهها کافی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران …

برای بدست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس کافی است امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر جمع کنید(همان منبع). منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است ۳-۴-۱-۲- اعتبار وروایی آزمون دراجرای آزمون اعتیاد به اینترنت یو و همکاران (۲۰۰۴) ضریب آلفای کرونباخ را بیش از ۹۰/۰ به دست …