دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

ابتدا مسئله اصلی ترسیم شده و سپس از طریق منابع کتابخانهای و سایتهای معتبر مبانی تئوریک و مدلهای مرتبط جمعآوری گردید. با توجه به مسئله و جامعه آماری و مدلهای موجود، مدل اصلی ارائه شد. پس از تعیین شاخصهای هر یک از عوامل موجود در مدل، اقدام به طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها، …

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

پیشبینی اضطراب دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی رفتار ضداجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی درخودماندگی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان. پیشبینی اختلال ارتباط اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس همدلی مادرانشان. تعیین سهم جنسیت در پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران شان. ۱-۵- سوالهای …

سایت مقالات فارسی – بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه ۱ تهران- …

۱-۷-۲ : پیشنه تحقیق در داخل کشوردر میان مطالعات داخلی افتاده( ۱۳۸۷ )در مقاله به بررسی پیش نیازهای گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته است. محرر )۲۰۰۶) در مطالعه ای به بررسی مطلوبیت الکترونیک در صنعت گردشگری پرداخته است. البدوی و سداد(۲۰۱۱ ) به بررسی وب سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخته اند که در …

بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه ۱ …

۱-۵ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۷۱-۶ فرضیات ……………………………………………………………………………………………….. ۷۱-۷ پیشنه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۷۱-۷-۱ پیشینه پژوهش در خارج از کشور…………………………………………………………………. ۱۰۱-۷-۲ : پیشنه تحقیق در داخل کشور………………………………………………………………………. ۱۱۱-۸ روند یابی پژوهش …………………………………………………………………………………… ۱۲۱-۸-۱ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۱۲۱-۸-۲ ابزار گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………….. .. ۱۲۱-۸-۳ جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. ۱۳۱-۸-۴ روایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۱-۹ مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۳فصل دوم: …

فایل – بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده …

اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، ۱۳۷۶).بی تردید تعداد دفعات معامله هر …

جستجوی مقالات فارسی – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده …

مالکیت نهادی مثبت معنادار مثبت معنادار متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس: برخی از پ‍ژوهشگران نظیر جانسون و لایز (۱۹۹۵) و وو و چای (۲۰۰۱) به بررسی تأثیر متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس بر تغییر حسابرس پرداخته‌اند. همانطور که در جدول شماره ۵-۳ ملاحظه می‌شود نتایج پژ‍وهش حاضر نشان دهنده وجود ارتباط منفی و معنادار بین …

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

مالکیت نهادی مثبت معنادار مثبت معنادار متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس: برخی از پ‍ژوهشگران نظیر جانسون و لایز (۱۹۹۵) و وو و چای (۲۰۰۱) به بررسی تأثیر متغیر دووجهی اظهارنظر مشروط حسابرس بر تغییر حسابرس پرداخته‌اند. همانطور که در جدول شماره ۵-۳ ملاحظه می‌شود نتایج پژ‍وهش حاضر نشان دهنده وجود ارتباط منفی و معنادار بین …

جستجوی مقالات فارسی – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در …

۸۲ لبنیات کالبر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ۴۱ سایپا خودرو و ساخت قطعات ۸۳ لعابیران محصولات شیمیایی ۴۲ سایپا شیشه سایر محصولات کانی غیر فلزی ۳-۷- قلمرو تحقیق۳-۷-۱- قلمرو موضوعیباتوجه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی ارتباط میان تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس می‌باشد می‌توان گفت که قلمرو موضوعی …

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در …

۱-۳- مقدمهدر این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق و جامعه آماری توضیحاتی داده میشود و سپس مدل مورد استفاده به همراه تعریف عملیاتی متغیرها ارائه خواهد شد. در نهایت نیز روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل به همراه آزمونهای پیشفرض مورد نیاز جهت استفاده از روشهای مذکور توضیح داده خواهد شد. یکی …