بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

همانطوری که در جدول ۴-۱۰ آمده است نتایج نشان میدهد در مجموع همدلی کل در دختران (۹۰/۰>P ، ۱۱۶/۰=t ،۰۱۶/۰=Beta) به طور معناداری مشکلات رفتاری را پیشبینی نمیکند (۹/۰>p ،۰۱/۰=F، ۱۰۰/۰=R2).فصل پنجمبحث و نتیجهگیری۵-۱- مقدمههدف از پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان در شهر شیراز بود. چهار بعد مشکلات رفتاری (شامل اضطراب، …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

۷۸/۴۲ ۴۹/۶ عاطفی ۴۵/۲۲ ۱۵/۳ نمره کل ۷۴۱/۶۲ ۰۳۳/۷ چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، میانگین و انحراف استاندارد بعد شناختی (۴۹/۶=SD ،۷۸/۴۲=X) بعد عاطفی (۱۵/۳=SD ،۴۵/۲۲=X) و میانگین و انحراف استاندارد همدلی کل (۷۴۱/۶۲=SD، ۰۳۳/۷=X) بود.۴-۲- آمار استنباطیدر این قسمت یافتههای مرتبط با هر یک از سوالات پژوهش ارائه میگردد.۴-۲-۱- سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات …

سایت مقالات فارسی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفیسیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی توسط اینفلد و تونگ در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و توسط معلّمان تکمیل میشود. سیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی کودکان ۵ خرده مقیاس و ۹۴ گویه لیکرتی دارد. این آزمون برای افراد ۴ تا ۱۸ سال تهیه شده است که دارای ۵ بعد رفتار ضداجتماعی[۱۷۰]، درخودماندگی[۱۷۱] اختلال ارتباطی[۱۷۲]، اضطراب[۱۷۳] و ارتباط …

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۲۰-۱۹-۱۶-۱۴-۱۲-۱۰-۶-۹-۳ عاطفی ۱۱ ۱-۲-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۸- ۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتوناین مقیاس دارای ضریب آلفای کرونباخ ۶۶/۰ (آلفای کل پرسشنامه) است. (جولیف فارینگتون، ۲۰۰۶). در مطالعه آلبیر و همکاران (۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ به صورت کلی ۸۷/۰ و برای خرده مقیاس شناختی و عاطفی به ترتیب ۷۴/۰ و ۸۶/۰ بدست آمده که مطلوب …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

 ۸۸: بحث و نتیجه‌گیری ۹۱  ۹۱۵-۱-۲- بحث و تبیین سوال دوم: آیا میزان اضطراب در دانش آموزان کم توانذهنی  ۱۰۳  ۱۰۶۵-۱-۴- بحث و تبیین سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانش آموزانکم‌توان  ۱۰۹ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیش‌بینیاست؟ ۱۱۳۵-۱-۶- بحث و تبیین سوال ششم: آیا عامل جنسیت در پیش‌بینیمشکلات رفتاری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلیمادرانشان …

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۱-۷-۳- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌هابرای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون لجستیک و آزمون t) استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه در این پژوهش متغیر وابسته پیوسته نبوده و فقط یکی از دو ارزش صفر …

ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت ۴

منابع لاتین ۱۰۸پیوست هاپیوست۱: پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی ۱۱۵پیوست۲: پرسشنامه رضایت مندی ۱۱۶پیوست۳: پرسشنامه وفاداری ۱۱۷پیوست۴: پرسشنامه مشتری مداری ۱۱۸شکل ۲-۱: عوامل موثر در فرایند تصمیمگیری خرید …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹شکل ۲-۲ مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶شکل ۲-۳: درجه بندی رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷شکل ۲-۴: انواع وفاداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳شکل ۲-۵: موقعیت چهارگروه از مشتریان …

پژوهش دانشگاهی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط …

با توجه به نو بودن موضوع تحقیقات داخلی صورت نگرفته اگرچه تحقیقاتی مختلفی در زمینه اعتیاد اینترنتی با متغیرهای دیگری انجام شده است ولی با دو متغیر جذب و غرق شدن انجام نگرفته و در مورد غرق و جذب شدن پژوهشی با عنوان بررسی رابطه احساس حضور با برخی ویژگی های روانشناختی جوانان در محیط های …