بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

از نظر قانون آموزش افراد با ناتوانیها، مشکلات رفتاریـعاطفی وضعیتی است که یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان میدهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار میهد:۱٫این اصطلاح به معنی وضعیتی است که یک یا بیش از یکی از خصوصیات زیر …

فايل دانشگاهی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۲۰

شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده (RMR) : این شاخص جذر میانگین مجذور تفاضلهای بین همبستگیهای ضمنی و مشاهده شده است.یکی از مشکلاتی که در تفسیر باقیماندههای برازش یافته (و به طور طبیعی در آماره RMR) بروز میکند این است که اندازه مقادیر آنها تحت تاثیر واحد اندازهگیری است. برای حل این مشکل میتوان از باقیماندههای استاندارد …

سايت مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۹

میزان آلفای کرونباخ دانشگاه کارآفرین ۹۵۳/۰ محیط ۹۶۵/۰ فرصت ۹۹۱/۰ فرصت های آینده ۷۲۰/۰ کل تحقیق ۸۸۴/۰ با توجه به نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ که همه متغیرها بالای ۷/۰ می باشد، می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.روش تجزیه وتحلیل داد ه هادادهها پس از جمعآوری از پرسشنامهها ابتدا …

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

سنجش عوامل غیر رسمی دانشگاه شاهدنگرش دانشگاهیان (سوال۱۰)شیوه ی تدریس کارآفرینی (سوالات۱۱و ۱۲)مدل نقش و سیستم های پاداش (سوالات۱۳ و ۱۴)منابع و قابلیت های دانشگاه شاهدمنابع (سوالات۱۵ و ۱۶)قابلیت ها (سوالات۱۷ و ۱۸)سنجش محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر مستقل)سنجش تاثیر عوامل محیطی بر تشخیص فرصت (سوالات۱۹ و ۲۰)سنجش تاثیر عوامل سیاسی بر تشخیص …