دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

ابتدا مسئله اصلی ترسیم شده و سپس از طریق منابع کتابخانهای و سایتهای معتبر مبانی تئوریک و مدلهای مرتبط جمعآوری گردید. با توجه به مسئله و جامعه آماری و مدلهای موجود، مدل اصلی ارائه شد. پس از تعیین شاخصهای هر یک از عوامل موجود در مدل، اقدام به طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها، …

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در این پژوهش همدلی پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست. یافتهای همسو با یافته پژوهش حاضر یافت نشد. ولی یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای توتسیکا و همکاران (۲۰۱۴)، بلسکی و دیهان[۲۲۴] (۲۰۱۱)، ترینتاتسوکا[۲۲۵](۲۰۱۱)، امرسون و همکاران (۲۰۱۱)، بلاچر و همکاران[۲۲۶] (۲۰۱۳)، نیولند و کرنیک[۲۲۷] (۲۰۱۱)، دوماس و همکاران[۲۲۸] (۲۰۰۵)، سالت …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

همانطوری که در جدول ۴-۱۰ آمده است نتایج نشان میدهد در مجموع همدلی کل در دختران (۹۰/۰>P ، ۱۱۶/۰=t ،۰۱۶/۰=Beta) به طور معناداری مشکلات رفتاری را پیشبینی نمیکند (۹/۰>p ،۰۱/۰=F، ۱۰۰/۰=R2).فصل پنجمبحث و نتیجهگیری۵-۱- مقدمههدف از پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان در شهر شیراز بود. چهار بعد مشکلات رفتاری (شامل اضطراب، …

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

B Beta T >p رفتارضداجتماعی همدلی کل ۷۱/۰ ۰۰۲/۰ ۰۷/۰ ۰۰۶/۰ ۱۶۶/۰ ۰۷/۰ ۸۴۳/۰ ۴/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۴/۰>p ، ۸۴۳/=t ،۰۷/۰=Beta) پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست (۰۰۲/۰>p ،۷۱/۰=F ،۰۰۶/۰=R2).۴-۲- ۴- سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درخودماندگی همدلی کل ۸۳۸/۰ ۰۰۳/۰ ۰۸/۰ ۰۰۷/۰ ۱۱/۰ ۰۸/۰ ۹۱۶/۰ ۳۶/۰ همان طور که در جدول ۴-۷ مشاهده میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۳۶/۰>P ،۹۱۶/۰=t ،۰۸/۰=Beta) درخودماندگی را به طور معناداری پیشبینی نمیکند (۰۰۳/۰>p ،۸۳۸/۰=F ،۰۰۷/۰=R2).۴-۲-۵- سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانش‌آموزان کمتوانذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیشبینی …

تحقیق دانشگاهی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

۳۳/۴ ۰۳/۰ ۱۸/۰ ۰۳/۰ ۲۷۱/۰ ۱۸۸/۰- ۰۸/۲ ۰۳/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ آمده است، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۰۳/۰>P ،۰۸/۲=t ،۱۸۸/۰-=Beta) به طور معناداری اختلال ارتباط اجتماعی را پیشبینی میکند (۰۳/۰>p ، ۳۳/۴=F ،۰۳/۰=R2). در مجموع همدلی ۰۳/۰ از واریانس نمرات اختلال ارتباط اجتماعی را تبیین میکنند.۴-۲-۶-سوال ششم: …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

R ۲R B Beta T P< اضطراب همدلی کل ۶۹/۴ ۰۳/۰ ۰۱۹/۰ ۰۳/۰ ۴۲۴/۰ ۱۹۶/۰- ۱۶۷/۲ ۰۳/۰ طبق آنچه که جدول ۴-۵ نشان میدهد نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که همدلی کل (۰۳/۰>p ،۱۶۷/۲=t، ۱۹۶/۰-= Beta) به طور منفی و معناداری بعد اضطراب را پیش‌بینی میکند (۰۳/۰>p ، ۶۹/۴=F، ۰۳/۰=R2). همدلی کل ۰۳/۰ از واریانس نمرات اضطراب را …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادههاجهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. اطلاعات توصیفی آزمودنی‌های این پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد. برای پاسخگویی به سوال اول از ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخگویی به سوالهای دوم تا پنجم از تحلیل رگرسیون …

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام …

نمودار(۲-۳)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش………………………………………………………….۴۹نمودار(۴-۱)استراتژی شرکت های نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۲۸فهرست جدول ها صفحهجدول(۲-۱)خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………….۱۰۱جدول(۳-۱)نرخ سود اوراق مشارکت در سال های ۱۳۸۷ لغایت۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷جدول(۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۲۷جدول(۴-۲)تقسیم بندی شرکت ها براساس نوع استراتژی…………………………………………………………………………………….۱۲۸جدول(۴-۳) آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش دیکی …