دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

ابتدا مسئله اصلی ترسیم شده و سپس از طریق منابع کتابخانهای و سایتهای معتبر مبانی تئوریک و مدلهای مرتبط جمعآوری گردید. با توجه به مسئله و جامعه آماری و مدلهای موجود، مدل اصلی ارائه شد. پس از تعیین شاخصهای هر یک از عوامل موجود در مدل، اقدام به طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها، …

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

فایل – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی …

۰۰۸/۰ ۱ ۵۲۱/۰ ۴۷۵/۰ ۴۱۷/۰ ۰۰۷/۰- خوشبینی راههای مقابله با استرس با توجه به جدول فوق و نتایج حاصل از رگرسیون خطی (۰۸۷/۰= R، ۰۰۸/۰= R2) و (۰۵/۰ > P ) نشان میدهد که بین دو متغیر خوشبینی با راههای مقابله با استرس همبستگی معنادار وجود ندارد.و همچنین مقدار Adj.R برابر با ۰۰۷/۰ – است …