بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در این پژوهش همدلی پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست. یافتهای همسو با یافته پژوهش حاضر یافت نشد. ولی یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای توتسیکا و همکاران (۲۰۱۴)، بلسکی و دیهان[۲۲۴] (۲۰۱۱)، ترینتاتسوکا[۲۲۵](۲۰۱۱)، امرسون و همکاران (۲۰۱۱)، بلاچر و همکاران[۲۲۶] (۲۰۱۳)، نیولند و کرنیک[۲۲۷] (۲۰۱۱)، دوماس و همکاران[۲۲۸] (۲۰۰۵)، سالت …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

اختلالهای اندام جست[۴۴](تیک): این اختلالها شامل حرکتها یا صداسازیهای قالبی است که غیرارادی، سریع و بازگشتی است که ممکن است به شکل چشمک زدن، حرکت صورت، فین فین کردن، و خرخر کردن باشد. سایر اختلالهای شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی: منظور اختلالهایی هستند که به راحتی در طبقههای دیگر کتاب راهنمای تشخیصی و آماری–چاپ چهارم جای …

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی …

مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع …

مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی …

سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).همانطور …

منابع مقالات علمی : انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲۵

به دلیل اهمیتی که برای امراض قلبی وممانعت آنها در بهره مندی از قرآن وجود دارد،ایشان توصیه به رفع امراض قلب نموده ومی فرمایند:«اى انسان دل سخت! تفکر کن، ببین مرض قلبى تو چیست که دل تو را از سنگ خارا سخت‏تر کرده و قرآن خدا را، که براى نجات تو از عذابها و ظلمتها …

انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۱۰

ب: تلاوت قرآن به نحو ترتیل در هر شب: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًاوتبدیل آن به قرائت در حد میسور.حال نکته مهم این است که منظور از قرائت در حد میسور چه مقدار می باشد؟در تفسیر نمونه در این باره آمده است:«اما در اینکه منظور از جملهفاقرؤوا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ آنچه از قرآن براى شما …

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام …

وجود قوانین و مقرراتی که بتوانند شرایط اطمینان بخشی را در بازار پول و سرمایه حاکم نمایند برای مدیریت نقدینگی بسیار مهم است(شر[۲۱]،۱۹۸۹).وجود نهادهایی که شرکت ها را در تعیین اعتبار مشتریان کمک کنندبا توجه به اینکه بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت در حساب های دریافتنی تبلور پیدا می کند، لذا شرکت ها …

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام …

امروزه به دلیل ریسک رو به افزایش خطاها هزینه های بالا اشتباهات و وضعیت نا مساعد بازرگانی و اقتصادی مدیران حرفه ای تمایل شدیدی به استفاده از الگوهای برنامه ریزی استراتژیک دارند تا بتوانند موقعیت رقابتی سازمان را در محیط متلاطم و در معرض تغییر و تحول دائمی حفظ کنند.از مدیریت انتظار می رود تا …

بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۴

در شعر بازگشت شاعر به حال و هوای همه کس شعر می گفت جز حال و هوای خودش. احساس او احساس عاریتی بود. انگار خود تجربه ای از زندگانی نداشت. جهان هرکدام از شاعران برجسته سبک های قدیم جهانی یکپارچه بود. چگونه ممکن است که یک شاعر به جهان همه شعرای بزرگ تعلق داشته باشد …