پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که در این پژوهش همدلی پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست. یافتهای همسو با یافته پژوهش حاضر یافت نشد. ولی یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای توتسیکا و همکاران (۲۰۱۴)، بلسکی و دیهان[۲۲۴] (۲۰۱۱)، ترینتاتسوکا[۲۲۵](۲۰۱۱)، امرسون و همکاران (۲۰۱۱)، بلاچر و همکاران[۲۲۶] (۲۰۱۳)، نیولند و کرنیک[۲۲۷] (۲۰۱۱)، دوماس و همکاران[۲۲۸] (۲۰۰۵)، سالت …

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در …

مقابله هیجان‌مدار، مقابله با هیجانات ناشی از منبع تهدید است و با کاهش یا اداره پریشانی هیجانی مربوط به موقعیت سروکار دارد. افراد در برخورد با موقعیت‌های فشارزا معمولاً ترکیبی از مقابله مسأله مدار و هیجان مدار را به کار می‌برند. به‌طورکلی روش مقابله مسأله مدار در موقعیت‌های قابل‌کنترل و روش مقابله هیجان مدار در …