بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان …

– دستگاههای مقاومت متغیر و هالتر و میز باشگاه بدنسازی: برای حرکات پرس سینه، پرس پا، جلوبازو، جلوپا، پشت بازو، پشت پا و لت، برای اجرای حرکات و تعیین یک تکرار بیشینه– وسایل خونگیری: شامل پنبه، الکل، سرنگ، لولهی آزمایش– ترازوی پزشکی Secamode: 220 مجهز به قد سنج ساخت آلمان– دستگاهbody composition: مدل in body 220 ساخت کشورکره جهت …