بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

فايل دانشگاهی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۲۰

شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده (RMR) : این شاخص جذر میانگین مجذور تفاضلهای بین همبستگیهای ضمنی و مشاهده شده است.یکی از مشکلاتی که در تفسیر باقیماندههای برازش یافته (و به طور طبیعی در آماره RMR) بروز میکند این است که اندازه مقادیر آنها تحت تاثیر واحد اندازهگیری است. برای حل این مشکل میتوان از باقیماندههای استاندارد …

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۳

سابقه کاری <5 ۱۱ ۹٫۸ ۱۴-۵ ۴۴ ۳۹٫۲ ۲۵-۱۵ ۲۶ ۲۳٫۵ >25 ۳۱ ۲۷٫۵ نمودار ۴-۱) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگاننمودار ۴-۲) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگاننمودار ۴-۳) وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگاننمودار ۴-۴) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان۴-۳ تحلیل استنباطی یافته‌هابرای دستیابی به یافته‌های این پژوهش نیاز به طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و تجزیه و …

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۸

۳-۸-۳ قلمرو مکانی: شرکت داروسازی اسوه۳-۸-۴ تعریف نظری متغیرهافرآیند بازاریابی: فرآیند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتزی های بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی است. برنامه ریزی در سطح کلان، قسمت و سطوح مختلف رشته فعالیت …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در …

یکی از پراستفاده‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری خوش‌بینی گرایشی، آزمون جهت‌گیری زندگی است. این آزمون (اسچیر و همکاران[۲۱۶]،۱۹۹۵) نسخه کوتاه شده آزمون جهت‌گیری زندگی (اسچیر و کارور،۱۹۸۵) است که تفاوت‌های فردی در خوش‌بینی – بدبینی را می‌سنجد. این مقیاس دارای سه ماده درباره خوش‌بینی، سه ماده درباره بدبینی و چهار ماده که مربوط به سوالهای (۲،۵،۶ و …