پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

از نظر قانون آموزش افراد با ناتوانیها، مشکلات رفتاریـعاطفی وضعیتی است که یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان میدهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار میهد:۱٫این اصطلاح به معنی وضعیتی است که یک یا بیش از یکی از خصوصیات زیر …

جستجوی مقالات فارسی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲۸

ومذاهبباطلهعدم بهره مندی از تعالیم ائمه اطهار در کنار قرآنظاهر گراییتفسیر نادرست آیاتانزوای قرآن در حوزه های علمیهشخصیت مداریریانقشه دشمنانخود بینیجهلنفاقلجاجتامراض قلبیمشغول شدن بهظاهر قرآندور از دسترس قرار دادن قرآنموانع انسشکل(۵-۱)تقابل برخی عوامل وموانع انس را به صورت زیر می توان نمایش داد:شکل (۵-۲)فصل ۶:آثارانسبا قرآنپیش درآمد:انس با قرآن ،این کتاب بزرگ و راهنمای زندگی …