بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

فایل دانشگاهی – بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه …

شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت» می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، …

جستجوی مقالات فارسی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲۳

ب :« خوشخوانی کمک می‌کند به اینکه انسان تدبر کند و نکته را دریابد. »(خامنه ای،پیشین، ۰۵/۰۸/۱۳۷۸)۴-۶-توجه به حضور ائمه در کنار قرآنیکی از عوامل مهم انس کامل وصحیح با قرآن توجه به رابطه غیر قابل تفکیک قرآن با ائمه اطهار (علیهم السلام)است؛به این معنا که برای فهم کامل وصحیح آیات قرآن،توجه به تعالیم وتفاسیر …

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان …

۱۷۰۰۰ ۷۵/۰ آلبومین ۶۹۰۰۰ ۰۰۵/۰ اما فیلتراسیون آلبومین بعلت بار منفی آن و دفع الکتروستاتیک اعمال شده توسط بارهای منفی پروتئوگلیکانهای غشاء پایه محدود میشود. مواد محلول دارای بار الکتریکی مثبت بسیار سریعتر از مواد محلول با بار منفی فیلتره میشوند. همچنین مواد محلول خنثی نیز سریعتر از مواد محلول با بار منفی با وزن …