مقالات دانشگاهی ارشد

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۱-۷-۳- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌هابرای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون لجستیک و آزمون t) استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه در این پژوهش متغیر وابسته پیوسته نبوده و فقط یکی از دو ارزش صفر …

مقالات دانشگاهی ارشد

پژوهش – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

۳-۹-۵- تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸۳-۱۰- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳۴-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………….۶۴۴-۴- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۶۵۴-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶۵۴-۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول……………………………………………………………………………………………………………….۶۵۴-۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷۴-۶- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱- …

مقالات دانشگاهی ارشد

مقاله علمی با منبع : تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده …

۱-۸-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱-۸-۱-۲- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۸-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۱- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۲- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸-۳-۳- رشد واحد مورد رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۴- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸-۳-۵- نرخ بازده دارایی‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸-۳-۶- حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱-۹- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲-۲-۱- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۲-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲-۲-۱-۱- حسابرس مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۲-۱-۲- تغییر حسابرس…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۲-۱-۲-۱- …

مقالات دانشگاهی ارشد

ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت ۱۹

با توجه به آمار اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین تعداد استخرهای استان اعم از دولتی و غیر دولتی بالغ بر ۱۸ استخر می باشد. نمونه گیری بصورت طبقه ای و تصادفی در کل سطح استان انجام شد و پرسشنامه های مشتری مداری، رضایت مندی و وفاداری در بین آنها توزیع گردید. از بین …

مقالات دانشگاهی ارشد

ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت …

شکل ۲-۶: مسیر مراقبت استراتژیک از مشتری (۷۶) اصول بازاریابی وفاداری بازاریابی وفاداری چیزی بیش از یک برنامه است. آن یک استراتژی تجاری است. آن یک روش فکری[۵۱] است.زمانیکه بازاریابی وفاداری به طور مناسـب پذیرفته شود، توسعه داده شده و اجرا شـود، آنگاه بهطور جدایی ناپذیر با محصول مرتبط میشود.از نظر تئوری، استراتژیهای وفاداری در جستجوی …

مقالات دانشگاهی ارشد

دسترسی به منابع مقالات : ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت …

در تمام صنایع و سازمانها، هزینه هایی جهت جذب مشـتریان انجام میشود. قسـمت عمده اینهزینهها شامل بازاریابی، تخفیف به مشتریان جدید، تبلیغات و … میشوند. در نتیجه برای جذب مشتری در هر سازمان و صنعتی لازم است هزینههای گزافی صورت میگیرد. در واقع هر چه مشتریان وفادار یک شرکت بیشتر باشند، لزوم انجام چنین هزینههایی …

مقالات دانشگاهی ارشد

ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- …

۴. ممکن است هدایت کردن هزینهها بیشتر از دریافت ارزشی باشد که به انتخاب بعدی برود.۵. محصولات و خدمات قابل تمایز نباشند یا اینکه عرضه کننده واحد داشته باشند .۶. ممکن است سازمانها دارای برنامههای وفاداری برای تشویق به تکرار خرید یا استفاده از خدمات باشند (۶۸).وفاداری بصورت پیوستار از سطح کامل تا بی تفاوتی …

مقالات دانشگاهی ارشد

تحقیق دانشگاهی – ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت ۱۴

شکل ۲-۴: انواع وفاداری (۹۰)وفاداری از نگاه دیگر محققین:بلومر[۳۴]، دی رویتر[۳۵] و مارتین[۳۶] (۱۹۹۸)، اینطور اظهار عقیده نمودند که نگرش به وفاداری از منظرعملیاتی نمودن آن دارای سه جنبه رفتاری، نگرشی و شناختی را نمایان میسازد. این درحالی است که قبلاً گرملر و براون[۳۷](۱۹۹۶) وفاداری را به سه جزء مشخص تحت عناوین خرید، نگرش و شناخت طبقهبندی …

مقالات دانشگاهی ارشد

سایت مقالات فارسی – ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- …

چند که انگیزه های تغییر ممکن است نامشخص باشد. این دسته از وفاداری به جهت اینکه به نتایجتجاری نزدیک ترند از متداولترین انتخابهای سازمان است. این دسته از وفاداری در ارتباط بسـیارنزدیک با مدیریت ارتباط با مشتری قرار دارد، بطوریکه بیشتر اوقات اینگونه وفاداریها را ماحصل استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در یک …

مقالات دانشگاهی ارشد

علمی : ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت …

رضایت مشتری برای هر موسسهای مزایایی دارد و سطح رضایت بالاتر مشتری نیز به وفاداری بیشتر او منجر میشود. در بلند مدت، سودآوری بیشتر در گرو نگه داشتن مشتریان خوب و نه تلاش مستمر برای ایجاد و جذب مشتریان و جایگزینی مشتریان از دست رفته است. مشتریان بسیار راضی همواره به انتشار تبلیغات دهان به …