رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش …

این دو فرضیه در کنار یکدیگر پدید آورندۀ مجموعۀ به‌هم پیوسته‌ای از پیش‌بینی‌های مربوط به دگرگونی ارزش‌ها هستند. در درجۀ اول آن‌که، در حالی که فرضیۀ کمیابی دلالت بر این دارد که رونق و شکوفایی اقتصادی به گسترش ارزش‌های فرامادی می‌انجامد، فرضیۀ اجتماعی شدن مبین این است که ارزش‌های فردی و ارزش‌های جامعه به طور …

جستجوی مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

.۱۶۰۵ رهبری مداوم ۱۳٫۶۵۴ ۳۸۴ .۰۰۰ .۵۰۷۷۹ .۴۳۴۷ .۵۸۰۹ مشارکت همه ی اعضا ۲۲٫۳۵۰ ۳۸۴ .۰۰۰ .۷۱۹۴۸ .۶۵۶۲ .۷۸۲۸ میزان شفاف سازی ۱۱٫۰۹۰ ۳۸۴ .۰۰۰ .۴۲۲۰۸ .۳۴۷۲ .۴۹۶۹ برای متغیر فرصت های آینده فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از …

سايت مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۴۴

در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار می گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در …

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۴۶

با توجه به ضریب مسیر ۳۴/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۰۵/۷ می توان گفت: محیط در سطح اطمینان ۹۹ درصد با دانشگاه کارآفرین رابطه معنادار و مثبتی دارد.مقدار ضریب تعیین چندگانه () برابر ۱۱/۰ شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس …

منابع مقالات علمی : طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- …

شکل ‏۴‑۶: نمودارمیله ای مربوط به فعالیت پاسخ دهندگانآمار استنباطیبه منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرها و شاخص های منتج از آن ها با …

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- …

تحلیل عاملی تاییدی متغیر محیطشکل ‏۴‑۹: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد)شکل ‏۴‑۱۰: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب)نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (۴-۹ و ۴- ۱۰) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر محیط از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از۳/۰) مورد …

فايل دانشگاهی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۲۰

شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده (RMR) : این شاخص جذر میانگین مجذور تفاضلهای بین همبستگیهای ضمنی و مشاهده شده است.یکی از مشکلاتی که در تفسیر باقیماندههای برازش یافته (و به طور طبیعی در آماره RMR) بروز میکند این است که اندازه مقادیر آنها تحت تاثیر واحد اندازهگیری است. برای حل این مشکل میتوان از باقیماندههای استاندارد …

سايت مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۹

میزان آلفای کرونباخ دانشگاه کارآفرین ۹۵۳/۰ محیط ۹۶۵/۰ فرصت ۹۹۱/۰ فرصت های آینده ۷۲۰/۰ کل تحقیق ۸۸۴/۰ با توجه به نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ که همه متغیرها بالای ۷/۰ می باشد، می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.روش تجزیه وتحلیل داد ه هادادهها پس از جمعآوری از پرسشنامهها ابتدا …

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

سنجش عوامل غیر رسمی دانشگاه شاهدنگرش دانشگاهیان (سوال۱۰)شیوه ی تدریس کارآفرینی (سوالات۱۱و ۱۲)مدل نقش و سیستم های پاداش (سوالات۱۳ و ۱۴)منابع و قابلیت های دانشگاه شاهدمنابع (سوالات۱۵ و ۱۶)قابلیت ها (سوالات۱۷ و ۱۸)سنجش محیط از نظر اعضای دانشگاه شاهد (متغییر مستقل)سنجش تاثیر عوامل محیطی بر تشخیص فرصت (سوالات۱۹ و ۲۰)سنجش تاثیر عوامل سیاسی بر تشخیص …

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۶

آیا موجودیتهای(قسمتهای) مدل درست تعریف شده اند؟ آیا خصیصههای هر موجودیت درست میباشند؟ آیا روابط بین موجودیتها درست تعریف شده است؟ آیا مدل درست شبیهسازی شده است؟ نظرات اصلاحی خود را در مورد مدل بفرمائید: جدول ‏۳‑۱: پرسشنامه ی تایید خبرگاننظرات خبرگان تاثیر خوبی بر اصلاح مدل داشت به طور مثال رابطهی بین دانشگاه و …