پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

از نظر قانون آموزش افراد با ناتوانیها، مشکلات رفتاریـعاطفی وضعیتی است که یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان میدهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار میهد:
۱٫این اصطلاح به معنی وضعیتی است که یک یا بیش از یکی از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان میدهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار می دهد:
الف) نوعی ناتوانی در یادگیری که با عوامل هوشی، حسی یا سلامتی قابل توضیح نیست
ج) رفتارها و احساسات نامناسب در شرایط معمول
د) خلق و خوی فراگیر از عدم شادی یا افسردگی
ه) گرایش به نشان دادن نشانههای جسمی یا ترس ها که با مشکلات شخصی و تحصیلی ارتباط دارند.
۲) این اصطلاح، کودکان اسکیزوفرنیک[۲۸] را در برمیگیرد و کودکانی که از نظر اجتماعی ناسازگار هستند، مشمول آن نمیشوند، مگر اینکه مشخص شود از نظر هیجانی متفاوت هستند (گارجییلو[۲۹]، ۲۰۱۲).
۲-۱-۱-۴- تعریف شورای کودکان استثنایی
شورای کودکان استثنایی[۳۰] (۱۹۹۱) در مورد اختلالهای رفتاری–عاطفی تعریف زیر را ارائه کرده است:
اختلالهای رفتاری به شرایطی گفته میشود که در آن پاسخهای رفتاری یا عاطفی فرد در مدرسه با هنجارهای پذیرفته شده و بر اساس سن، قومیت یا فرهنگ، تفاوت زیادی دارد، به گونه ای که بر عملکرد تحصیلی آنها در زمینههای مراقبت از خود، روابط اجتماعی، سازگاری شخصی، پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی یا سازگاری شغلی اثر بگذارد. اختلالهای رفتاری و عاطفی فراتر از پاسخهای موقتی به فشارزاهای[۳۱]روانی موجود در محیط کودک یا نوجوان است که با وجود مداخلههای فردی همچون پسخوراند به فرد، مشاوره با والدین یا خانواده و یا اصلاح محیط آموزشی، همچنان پایدار میماند. اختلالهای رفتاری یا هیجانی باید حداقل در دو موقعیت متفاوت مشاهده شود که دست کم یکی از این دو موقعیت به مدرسه مربوط شود (شورای کودکان استثنایی، ۱۹۹۱؛ فورنس[۳۲]، ۱۹۹۶؛ علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۵- ائتلاف بهداشت روانی و ملی و آموزش ویژه
ائتلاف بهداشت روانی و ملی و آموزش ویژه در سال ۱۹۹۲ تعریف زیر را ارائه داده است.
منظور از اصطلاح اختلال رفتاری یا عاطفی، نوعی ناتوانی است که با پاسخهای رفتاری یا عاطفی در مدرسه که با هنجارهای متناسب با سن، فرهنگ و قوم بسیار تفاوت دارد، مشخص میشود. هنجارهای مربوط، اثر نامطلوبی بر پیشرفت تحصیلی دارند. عملکرد تحصیلی، مهارت‌های آموزشی اجتماعی، تفریحی و شخصی را در بر میگیرد. چنین ناتوانیهایی:
الف) فراتر از پاسخ موقتی و مورد انتظار در برابرپدیده های استرسآور محیط است،
ب) به صورت ثابت در دو زمینه متفاوت بروز می کند، حداقل یکی از آنها به مدرسه مربوط میشود، و
ج) به مداخلهی مستقیم در آموزش عمومی حسّاس نیست یا شرایط کودک به گونهای است که مداخلههای آموزشی عمومی، ناکافی میباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. مشکلات عاطفی و رفتاری میتوانند با دیگر ناتواناییها همزیستی داشته باشند.
  2. این طبقهبندی زمانی، کودکان یا نوجوانان با اختلالهای اسکیزوفرنی، اختلالهای عاطفی، اختلال اضطرابی، دیگر اختلالهای پایدار رفتار و یا سازگاری را در بر میگیرد که آنها بر عملکرد تحصیلی، تاثیر نامطلوبی میگذارند (کاوال و همکاران[۳۳]، ۲۰۰۴)

۲-۱-۲- طبقه بندی مشکلات رفتاری– عاطفی
برخی از سامانههای طبقهبندی این افراد بر اساس طبقههای آماری و به وسیلهی روشهای بسیار پیچیدهی آماری توصیف می شوند. سایر سامانههای طبقهبندی جهتگیری بالینی دارند و بر اساس تجربه‌های پزشکان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی که به طور مستقیم با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با اختلالهای رفتاری کار میکنند، تدوین شدهاند. برخی از سامانههای طبقهبندی میتوانند بر اساس شدت اختلال به ما کمک کنند (هاردمن و همکاران[۳۴]، ۲۰۰۲؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۱-۲-۱- طبقه بندی بر اساس روشهای آماری
وون ایسر، کوای و لاو[۳۵] (۱۹۸۰) با استفاده از روششناسی مشابهی چهار طبقه مجزّا از مشکلات رفتاری را در کودکان شناسایی کردهاند:
۱٫اختلال سلوک[۳۶]: که دربردارندهی ویژگیهایی همچون پرخاشگری آشکار، هم کلامی و هم جسمانی، آزارش‌گری، منفیگرایی، مسئولیتناپذیری، نافرمانی در برابر قدرت که همگی در حیطهی گونههای رفتاری مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی قرار دارند.

  1. اضطراب–گوشهگیری[۳۷]که به شکل قابل ملاحظهای در مقابل اختلالهای سلوک قرار میگیرد و شامل فزوناضطرابی،گوشهگیری اجتماعی، دوریگزینی، خجالتیبودن، رفتارهای دیگری که نشانگر نوعی عقب‌نشینی از محیط به جای پاسخ خصمانه به آن است.
  2. نارسشی[۳۸]که ویژگی آن دل مشغولی، دامنهی توجه کوتاه، انفعالی بودن، رویایی، تنبلی و سایر رفتارهایی که با سطح رشدی مطابقت ندارند.
  3. پرخاشگری اجتماعی[۳۹]که مشخصهی اصلی آن فعالیت درگروههای تبهکار، سرقتهای مشارکتی، ولگردی و نشانههای دیگر، مشارکت در گروههای بزهکاری است (شکوهی یکتا و پرند، ۱۳۸۴).

۲-۱-۲-۲- نظام طبقهبندی روانپزشکی

  1. اختلال اضطرابی: افراد با اختلالهای اضطرابی معمولاً افکار یا نگرانیهای تکراری و ناگهانی دارند. آنها ممکن است از موقعیتهای اضطرابآور پرهیز کنند. همچنین ممکن است علائم جسمی مانند عرق کردن، لرزش، سرگیجه و ضربان قلب را بروز دهند.
  2. اختلال خوردن[۴۰]: اختلال خوردن عادات غیرطبیعی خوردن است که میتواند سلامتی یا حتی زندگی را تهدید کند و شامل بیاشتهایی عصبی، پراشتهایی عصبی و شرابخواری افراطی میباشد. افراد مبتلا به اختلال خوردن به صورت افراطی در مورد خوردن نگران هستند (انجمن روانشناسی آمریکا[۴۱]، ۲۰۱۴).
  3. اختلالهای دفع[۴۲]: به ادرار کردن و مدفوع کردن در کودکان بزرگسالتر مربوط میشود. این کودکان در بعد از ۴ یا ۵ سالگی هنوز در کنترل مدفوع و ادرار مشکل دارند و این وضعیت به اختلال جسمانی مربوط نمیشود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).
  4. اختلالهای رشدی فراگیر[۴۳]: کودکان با اختلالهای رشدی فراگیر، نارساییهای شدید و فراگیری در حوزه‌های متفاوت رشد نشان میدهند.این نارساییها ممکن است شامل مشکلات قابل توجهی در مورد ایجاد ارتباط با والدین، همشیران و دیگران، مهارتهای ارتباطی بسیار ضعیف، رفتارهای غیرعادی مشهود در وضعیت بدنی، حالت و چهره بشود.
  5. اختلالهای نارسایی توجه و رفتار آزارشی: کودکان با این اختلالها در پاسخ مناسب به تکالیف درسی و اجتماعی و همین طورکنترل سطح فعالیت جسمانی مشکل دارند. بسیار به دیگر افراد یا حیوانها صدمه میزنند و اغلب به رفتارهایی مبادرت میورزند که به اموال دیگران خسارت میزنند. آنها مرتب در فعالیتهای دزدی و فریبکاری شرکت میکنند و قوانین و قراردادهای اجتماعی را زیر پا میگذارند.

You may also like...