پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

 • پیشبینی اضطراب دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان.
 • پیشبینی رفتار ضداجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان.
 • پیشبینی درخودماندگی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان.
 • پیشبینی اختلال ارتباط اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی براساس همدلی مادرانشان.
 • تعیین سهم جنسیت در پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران شان.
 • ۱-۵- سوالهای پژوهش

  1. آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی و همدلی مادرانشان رابطه وجود دارد؟
  2. آیا میزان اضطراب در دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیش است؟
  3. آیا میزان رفتار ضداجتماعی در دانشآموزان کمتوانی ذهنی بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیشبینی است؟
  4. آیا میزان درخودماندگی در دانشآموزان کمتوانی ذهنی بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیشبینی است؟
  5. آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیشبینی است؟
  6. آیا عامل جنسیت در پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان سهم دارد؟

  ۱-۶- تعریف مفهومی متغیّرها
  در این قسمت ابتدا تعریف مفهومی مشکلات رفتاری، سپس تعریف کمتوانی ذهنی و در انتها تعریف همدلی بیان میگردد.
  ۱-۶-۱- مشکلات رفتاری–عاطفی
  تعاریف متعددی در مورد مشکلات و اختلالهای رفتاری ـ عاطفی وجود دارند که از جمله آنها تعریفی است که توسط سیف نراقی و نادری (۱۳۸۲) بیان شده و به شرح زیر است؛
  مشکلات رفتاری ـ عاطفی شامل رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی است که گسترهی آن اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسردهگونه و گوشهگیرانه میباشد و بروز آنها به دور از انتظار مشاهده کننده است، “به طوری که وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها را دارد”. به سخن دیگر این گونه رفتارها اولاً تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط دارد، ثانیاً مزاحمت برای زندگی دیگران و استفاده آنان از شرایط به وجود میآورد.
  ۱-۶-۲- کم توانی ذهنی
  تعاریف متعددی در مورد کمتوانی ذهنی وجود دارد که از جمله آنها تعریفی است که توسط انجمن کمتوان ذهنی و رشدی آمریکا[۱۶] (۲۰۱۴) بیان شده و به شرح زیر میباشد:
  کمتوانی ذهنی یک نوع ناتوانی است که در دسته ناتوانیهای رشدی قرار میگیرد و مشخصهی آن عبارت است از محدودیت چشمگیر در عملکرد هوشی (یادگیری،[۱۷] استدلال[۱۸]و حل مساله[۱۹]) و رفتارهای انطباقی، که این محدودیتها در مهارتهای مفهومی، اجتماعی و عملی زندگی روزانه نمود پیدا میکند. این ناتوانی قبل از سن ۱۸ سالگی رخ میدهد.
  ۱-۶-۳- همدلی
  پیتر و همکاران[۲۰] (۲۰۱۴) همدلی را اینگونه تعریف کردهاند: توانایی درک و سهیمشدن در حالات عاطفی دیگران که ترکیبی از دو بعد شناختی و عاطفی را شامل میشود و در مدیریت موفقیت روابط متقابل انسانی ضروری است. بعد شناختی به توانایی دیدگاهگیری و درک هیجانات دیگران اشاره دارد. بعد عاطفی توانایی سهیم شدن در هیجانات دیگران میباشد. به طور کلی همدلی موجب انجام تعدادی از رفتارها برای منافع دیگران از جمله کمک کردن، اشتراکگذاری و آسایش دیگران که رفتارهای جامعهپسند خوانده میشود، خواهد شد.
  فصل دوم
  ادبیات پژوهش
  ۲-۱- مبانی نظری پژوهش
  در این قسمت ابتدا مبانی نظری مشکلات رفتاری-عاطفی، کمتوانی ذهنی، سپس همدلی و در انتها پیشینه پژوهش آورده شده است.
  ۲-۱-۱- مشکلات رفتاری
  ۲-۱-۱-۱- تاریخچه
  بشر احتمالاً تنها موجودی است که رفتارهای خود را جز به جز ارزیابی میکند. در مورد سبب‌شناسی و آسیبهای روانی حدس و گمانهایی ارائه شده است وکوششهایی جدی به عمل آمده است تا افراد مبتلا به اختلال رفتاری را طبقهبندی و درمان کنند. تا اواخر قرن نوزدهم این کوششها اساساً متوجه بزرگسالان میشد. در در قرن چهاردهم و پانزدهم رهاکردن کودکان امری عادی بود. بسیاری از کودکان مورد غفلت قرار میگرفتند، به بردگی فروخته میشدند یا در صومعهها و یتیمخانهها بزرگ میشدند (دوماس[۲۱]،۱۹۷۴ به نقل از نلسون و ایزرائیل[۲۲]، ۱۳۸۷).
  یکی از دلایل بی ارزش بودن کودکان، خطر هلاکت زودرس آنها بود. برآورد میشد که تا سال ۱۷۵۰ به محض اینکه کودکی به سن ۵ سالگی میرسید احتمال زنده ماندنش ۱ به ۳ بود. در نتیجه مردم نمیتوانستند به خود اجازه دهند کودکی را که احتمالاً از بین خواهد رفت وابسته به خود بدانند. این اوضاع و احوال باعث میشد که به ندرت کودکان را جدی بگیرند. این موضوع با شدت بیشتر، در مطالعه کودکان تاثیر بسیاری گذاشت.(نلسون و ائیزرایل، ۱۹۳۳؛ ترجمه طوسی، ۱۳۸۷). مورد دیگر اینکه دوران کودکی را، دورانی از زندگی که از بزرگسالی جداست، نمیدانستند. به مجرد آنکه کودکان میتوانستند بدون کمک بزرگترها زندگی کنند، بزرگسالان کوچک اندام به حساب میآمدند. آنها آزادانه با بزرگترها در میآمیختند، در فعالیتهای آنان شرکت میکردند و مانند آنها لباس میپوشیدند. این نوع برخورد با کودکان تا قرنهای هفدهم و هیجدهم ادامه داشت. به تدریج کودکان در جمع خانوادگی حکم اسباب‌بازیهای دوست داشتنی، سرگرم کننده و قابل قبول را پیدا کردند (اریس[۲۳]، ۱۹۶۲).
  این نگرش آغازی بود به آگاهی دوران جدید که کودکان را با طبیعتی خاص و منحصر به خود آنان مینگرد، به رغم آنکه پیش از آن به ناتواناییهای رفتاری کودکان اشارهای زودگذر شده بود. اما اولین مدارک مربوط به مسایل خاص آنان به آغاز قرن نوزدهم باز میگردد. تا پایان این قرن چند چهره برجسته کوشیدند تا اختلالهای کودکی را طبقهبندی کنند و برای این رفتارها عللی ارائه دادند. از میان این رفتارها به بیماری پسیکوز، پرخاشجویی، تحرک بیش از حد و بیماری استمناء اشاره شده بود، اما از عقبماندگی ذهنی بیش از همه سخن به میان آمده بود. در مورد وراثت و عوامل مربوط به زیستشناسی تاکید بسیار شد.زمانی که ععل روانی را مطرح کردند، تصور میشد که این علل به طور مستقیم روی دستگاه عصبی میکند، مثلاً مغز را میآزاد یا اعصاب را خسته میکند. همزمان با کوششهای که برای درک اختلالات رفتاری به عمل میآمد، علاقه به آموزش و پرورش جوانان و مشاهده رشد نمودار کودکان نیز فزونی مییافت و براستی، در اصطلاح« شرح حال کودکی» مردانی مانند چارلز داروین و پرورشکار سوئیسی یوهان پستالوزی[۲۴] پیش درآمدهایی بر مشاهده عملی کودکان در عصر جدید شد (رای[۲۵]، ۱۹۷۱).
  ۲-۱-۱- ۲- تعریف مشکلات رفتاری–عاطفی
  تعریف دقیق سلامت روانی و رفتار بهنجار دشوار است. پس تعجبی ندارد که تعریف اختلالهای هیجانی یا رفتاری چالشهای خاصی را موجب میشود. تا همین اواخر کسی تعریفی که برای اکثر متخصصان قابل پذیرش و درک باشد ذکر نکرده است. متخصصانی که با کودکان دارای اختلالهای رفتاری و هیجانی کار میکنند، با الگوهای ادراکی متفاوتی هدایت میشوند. این الگوهای ادراکی، فرضیهها یا نظریههای متفاوتی مربوط به اینکه چرا افراد به شکل خاصی رفتار میکنند و ما بهتر است چه کاری انجام دهیم، را عنوان میکنند. بنابراین، افرادی که الگوهای ادراکی متفاوتی را اتّخاذ میکنند، ممکن است اختلالهای هیجانی و رفتاری را با اصطلاحات بسیار متفاوتی تعریف کنند (هالاهان وکافمن[۲۶]، ۲۰۰۳؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
  ۲-۱-۱-۳- تعریف قانون آموزش افراد با ناتوانی[۲۷]

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  You may also like...