پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درویزه، زهرا (۱۳۸۳). مقایسه رابطه همدلی مادران و دختران نوجوان با اختلالهای رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزهکار) در تهران. مطالعات روانشناختی، ۱(۱).
درویزه، زهرا (۱۳۸۲). بررسی رابطه همدلی مادران و دختران دانشآموز دبیرستانی و اختلالهای رفتاری شهر تهران. مطالعات زنان، ۳ (۳)، ۵۸-۲۹٫
دوستدار، هاتف (۱۳۸۸). راهنمای آموزش موسیقی و موسیقی درمانی کمتوانان ذهنی ویژه مربیان. تهران: سازمان بهزیستی کشور. امور توانبخشی.
نورانیپور، رحمت الله (۱۳۸۷). همدلی در مشاوره و روان درمانی. فصلنامه علمیـپژوهشی مشاوره. ۴(۴)، ۶۹-۶۱٫
رضویه، اصغر؛ لطیفیان، مرتضی و عارفی، مژگان (۱۳۸۵). نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعهپسند دانشآموزان. مطالعات روانشناختی، ۲(۳و۴)، ۳۸-۲۵٫
سیف، علی اکبر(۱۳۸۷). تغییررفتار و رفتار درمانی: نظریهها و روشها. تهران: نشردوران.
شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم (۱۳۸۴). اختلالهای رفتاری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر تیمورزاده.
شفیعآبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (۱۳۸۰). نظریههای مشاوره و رواندرمانی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.
شهنیییلاق، منیجه؛ عزیزیمهر، الهه و مکتبی، غلامحسین (۱۳۹۲). رابطهی علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجیگری رابطهی والد فرزند، رفتار ضداجتماعی و افسردگی در دانشآموزان دبیرستان. فصلنامه مشاورهی کاربردی، ۲ (۳)، ۱۶-۱٫
صمدی، سیدعلی (۱۳۸۸). ناتوانی هوشی. تهران : نشر دانژه.
صابری، هایده (۱۳۸۷). همهگیرشناسی اختلالهای رفتاری در کودکان مقطع ابتدایی. مجله اندیشه و رفتار. ۲(۲).
عارفی، مژگان (۱۳۸۶). ارائه یک الگوی علمی برای عملکرد اجتماعی بر اساس نظریه ذهن با میانجیگری باورهای ماکیاولیستی و همدلی، (رساله دکتری، ۱۳۸۶٫ دانشگاه شیراز).
غباریبناب، باقر؛ حسین خانزاده فیروزجاه (۱۳۸۸). روانشناسی و آموزش کودکان با کمتوانی هوشی. تهران: نشر دانژه
فرخنده، محمد و به پژوه، احمد (۱۳۸۲). مقایسه اثربخشی روشهای مشاوره گروهی و اقتصاد ژتونی درکاهش مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی. مجله روانشناسی، ۷ (۴)، ۳۸۶-۳۷۲٫
کامران، فریدون (۱۳۸۴). نقش عدم همدلی والدین بر بزهکاری نوجوانان. فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، ۱(۴)، ۱۰۵-۱۱۷٫
کاکاوند، علیرضا (۱۳۹۰). روانشناسی مرضی کودک. چاپ سوم. تهران: ویرایش
کاپلانـسادوک (۱۳۸۴). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری ـ روانپزشکی؛ (ترجمه پورافکاری، نصرتالله). تهران: انتشارات شهرآشوب.
گلچین، رومینا و حسینینسب، سیّد داود (۱۳۹۲). مقایسه مشکلات رفتاری فرزندان در مادران با هوش هیجانی بالا و پایین. فصلنامه آموزش و ارزیابی. ۶ (۲۴)، ۲۴-۱۳٫
مرادی، حسین و رضایی جمالویی، حسن (۱۳۹۲). اختلالهای رفتاری و هیجانی: ماهیت، ارزیابی و درمان. تهران: نشر وانیا.
ماسن پاول هنری و همکاران (۱۳۹۲). روانشناسی رشد و شخصیت. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: ماد
میلانیفر، بهروز (۱۳۹۲). روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: قومس
نوروزی، زهرا (۱۳۸۹). بررسی نقش خود تنظیمی و همدلی در پرخاشگری و ارتباط با همسالان در گروهی از دانشآموزان دبیرستان شهر شیراز. (پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۹٫ دانشگاه شیراز).
ویکسنلسون، ریتا و ایزرایل، آلن سی (۱۳۸۷). اختلالهای رفتاری کودکان؛ (ترجمه منشیطوسی، محمدتقی). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
هالان، کافمن (۱۳۸۸). دانشآموزان استثنایی (مقدمهای بر آموزش ویژه)؛ (ترجمه علیزاده، حمید؛ صابری، هائیده؛ هاشمی، ژانت و محیالدین، مهدی). تهران: ویرایش.
هاردمن، مایکل ام؛ درو، گیلفوردجی و اگن، ام وینستون (۱۳۸۸). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی” جامعه، مدرسه و خانواده”؛ (ترجمه علیزاده، حمید؛ گنجی، کامران؛ یوسفیلویه، مجید و یادگاری، فریبا). تهران: انتشارات دانژه.
منابع انگلیسی
Angold, A., Castello, E. J., & Erkanli, A. (1999). Journal Child Psychiatry, ۴۰, ۵۷- ۸۷٫
Aries, p. (1962). Centuries of Childhood. New York: Vintage Books.
American Psychology Assiciation (2013). DSM-5. Intellectual Disability.fact Sheet.
American Psychology Association (2010). Understanding Anexiety Disorder and Effective Treatment.
Achenbach, T. M., Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont. Research Center for Children, Youth, & Families.
AAMR Ad Hoc Committee on Termonology and Classification. (1992). Mental Retardation: Defination, Classification, and System of Support (9th Ed). American Association on Mental Retardation.
AAIDD Ad Hoc Committee on Terminology and Classifi cation. (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports (۱۱th Ed.). Washington, DC: American Association.
Abbeduto, L., Seltzer, M. M., Shattuck, P., Krauss, M. W., Orsmond, G., & Murphy, M. (2004). Psychological well-being and coping in mothers of youths with autism, Down syndrome, or Fragile X syndrome. American Journal on Mental Retardation. 109, 237-254.
Albiero, P., Matricardio, G., Speltri, D & Toso, D. (2008). The Assesment of Empathy in Adolescent: A Contribution to the Italian Validation of the Basice Empathy Scale. Journal of Adolescence. 1-16.
Appleton, P. L., Ellis, N. C., Minchom, P. E., Lawson, V., Boll, V., & Jones, P. (1997). Depressive symptoms and self-concept in young people with spina bifida. Journal of Pediatric Psychology. 22, 707–۷۲۲٫
Batshaw, M. L., Roizen, W.J., Lotrecchiano, G. R. (2012). Children with Disabilities (۷ Th Ed). Brookes Publishing.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...