پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

هدف پژوهش حاضر پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان میباشد. نتایج نشان داد که همدلی مادران پیشبینی کننده معناداری برای دو بعد مشکلات رفتاری (اضطراب و اختلال ارتباط اجتماعی) میباشد. همچنین نشان داه شد که همدلی مادران در پسران مشکلات رفتاری را پیشبینی میکند. بر اساس یافتههای پژوهش می‌‌توان گفت عاطفه مثبت مادری (همدلی) در مادران با کودک کمتوان ذهنی پایین است و سطوح پایین همدلی با مشکلات رفتاری که شامل اضطراب و اختلال ارتباط اجتماعی میباشد، رابطه مثبت و معناداری دارد. مادران کودکان کمتوان ذهنی نسبت به مادران کودکان عادی مهارتهای فرزندپروری ضعیفتری دارند و اغلب تعامل مناسبی با کودکشان ندارند. آنها معمولاً مشکلات رفتاری را به خود کودک نسبت میدهند و قابل کنترل توسط کودک می‌‌دانند، به همین دلیل نسبت به مادران کودکان عادی سطوح بالاتر انتقاد را نشان میدهند که خود باعث افزایش مشکلات رفتاری در کودک میشود. از طرفی دیگر مشکلات رفتاری ناشی از کمتوانی ذهنی میتواند باعث افزایش انتقاد مادر شود و این یک رابطه دو سویه در خانوادههای کودکان کمتوان ذهنی میباشد. همچنین این مادران گرمی و صمیمیت پایین در ارتباط با کودکشان نشان می‌دهند که باعث ضعیف شدن رابطه مادر و کودک میشود و کودکان به دلیل عدم الگوسازی مناسب، یاد نمیگیرند که چگونه با دیگران تعامل داشته باشند و باعث طرد شدن کودک از طرف دوستان و همسالان و بروز مشکلات رفتاری از قبیل اضطراب، افسردگی، اختلال در ارتباطات و تعاملات اجتماعی و شکلگیری هیجانات نامناسب میشود. همچنین نتایج نشان داد که بین پاسخگویی مادر و رشد کودک کمتوان ذهنی رابطه وجود دارد. عدم پاسخگویی مناسب مادران کودک کمتوان ذهنی باعث نقایصی در حوزههای رشدی از جمله رشد اجتماعی، رشد شناختی و رشد زبانی میشوند (با توجه به اینکه حوزه‌های رشدی دوره حساسی دارند). در این میان آموزش و مداخله در جهت آگاه کردن مادران از نیازها و مسائل کودکشان و بالا بردن سطوح همدلی و پاسخگویی مادر ضرورت دارد.
۵-۳- محدودیتهای پژوهش
بی شک هر پژوهشی در حوزه علوم انسانی محدودیتهایی دارد. توجه به این محدودیتها محقق را در دفاع از یافتههای خود مجهزتر میکند. پژوهش حاضر دربرگیرنده محدودیتهای زیر بود:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  • پژوهش فقط بر روی دانشآموزان مبتلا به کمتوانی ذهنی صورت گرفته، بنابراین در تعمیم یافتهها به سایر گروهها باید دقت شود.
  • ارزیابی مشکلات رفتاری-عاطفی فقط توسط معلمان صورت گرفت.

۵-۴- پیشنهادهای پژوهشی
پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر را برای محققانی که این خط تحقیقاتی را دنبال میکنند، در بردارد:

  • بررسی مشکلات رفتاری در دانشآموزان با کمتوانی ذهنی در مقاطع بالاتر از ابتدایی و گسترش جامعه آماری در مطالعات بعدی به ردههای سنّی بالاتر و سایر شهرها و استانهای کشور.
  • بررسی مقایسهای مشکلات رفتاری و همدلی مادران دانشآموزان با کمتوانی ذهنی با سایرگروههای دانشآموزان با نیازهای ویژه.
  • بررسی مقایسهای مشکلات رفتاری و همدلی مادر دانشآموزان کمتوان ذهنی با خواهران و برادران عادیشان.
  • بررسی ارتباط بین آسیبهای روانشناختی مادر و مشکلات رفتاری در دانشآموزان کم‌توان ذهنی.

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی
این پژوهش پیشنهادهای کاربردی برای دستاندرکاران نظام آموزشی دانشآموزان با کمتوانی ذهنی دارد که به قرار زیر میباشد:

  • برگزاری کارگاههای آموزشی برای مادران دانشآموزان با کمتوانی ذهنی جهت کاهش مشکلات رفتاری آنها.
  • برنامهریزی کلاسهای آموزش خانواده با موضوع همدلی با دانشآموزان کمتوان ذهنی در مدارس توسط مشاوران.
  • با توجه به یافته پژوهش مبنی بر رابطه بسیار قوی بین همدلی مادر و اضطراب دانش‌‌آموزان کمتوان ذهنی، پیشنهاد میشود که اقدامات عملی لازم دستاندرکاران برای بهبود همدلی مادران انجام شود.
  • با توجه به یافته پژوهش مبنی بر اینکه والدین این کودکان، اغلب پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایینی دارند و یا بیسواد و بیکار هستند، پیشنهاد میشود اقدامات لازم توسط مسئولین فرهنگی و برنامهریزان اقتصادی جهت اشتغالزایی برای والدین این کودکان و همچنین آموزشهای اجباری جهت ارتقا سطح دانش آنها، انجام شود.

منابع
منابع فارسی
آذرنیوشان، بهزاد؛ بهپژوه، احمد و غباری بناب، باقر (۱۳۹۱). اثر بازی درمانی با رویکرد شناختی ـرفتاری بر مشکلات رفتاری دانشآموزانکمتوان ذهنی در دوره ابتدایی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، ۱۲ (۲)، ۱۶-۵٫
افروز، غلامعلی (۱۳۸۸). روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
انجمن روانپزشکی آمریکا (۱۳۸۱). متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی؛ (ترجمه نیکخو، محمدرضا). تهران: سخن.
انجمن کمتوان ذهنی آمریکا (۱۳۸۰). کمتوانی ذهنی: تعریف، طبقهبندی و نظامهای حمایتی؛ (ترجمه بهپژوه، احمد و غباری، باقر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۲). انجمن کمتوانی ذهنی آمریکا (۱۳۸۹). کمتوانی ذهنی: تعریف، طبقهبندی و نظامهای حمایتی؛ (ترجمه بهپژوه، احمد و هاشمی، هادی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اسلامیه، محمد مهدی (۱۳۸۷). بررسی میزان شیوع اختلالهای رفتاری دانشآموزان دوره ابتدایی شهر تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، ۸ (۱)، ۱۰۹-۹۸٫
بگیان کوله مرز، محمد جواد؛ پژوهی نیا، شیما و رضازاده، بابک (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خودتنظیمی عاطفی دانشآموز دارای نشانههای نقص‌توجهـ بیش‌‌فعالی. مجله روانشناسی مدرسه، ۲ (۲)، ۲۸-۶٫
تیموری، سعید و راشین، عطایی فر (۱۳۸۹). رابطه تنیدگی مادر و اختلالات رفتاری و عاطفی کودک. مجله اندیشه و رفتار، ۴ (۱۶).
حسین خانزاده فیروزجاه، عباسعلی (۱۳۹۲). روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه. تهران: انتشارات آوای نور.
حسین خانزاده فیروزجاه، عباسعلی و پرند، اکرم (۱۳۸۶). تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالهای رفتاری دانش‌آموز پسر عقبمانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی. مطالعات روانشناختی. ۳(۳)، ۱۲۳-۱۲۲٫
حیدری، جبار؛ عظیمی، حمیده؛ محمودی، قهرمان و محمدپور، رضاعلی (۱۳۸۵). بررسی شیوع اختلالهای رفتاری ـ هیجانی و عوامل مرتبط در دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۱۶ (۱۵)، ۱۰۰-۹۱٫
خوشابی، کتایون؛ مرادی، شهرام؛ شجاعی، ستاره؛ همتیعلمدارلو، قربان؛ دهشیری، غلامرضا و
ابوالقاسم (۱۳۸۶). بررسی میزان شیوع اختلالهای رفتاری در دانشآموزان دوره ابتدایی استان ایلام. ویژهنامه توانبخشی در بیماریها و اختلالهای روانی، ۲۹(۸)، ۳۳-۲۸٫

You may also like...