پایان نامه های ارشد سری هفتم

تحقیق دانشگاهی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

۳۳/۴

۰۳/۰

۱۸/۰

۰۳/۰

۲۷۱/۰

۱۸۸/۰-

۰۸/۲

۰۳/۰

همان طور که در جدول ۴-۸ آمده است، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۰۳/۰>P ،۰۸/۲=t ،۱۸۸/۰-=Beta) به طور معناداری اختلال ارتباط اجتماعی را پیشبینی میکند (۰۳/۰>p ، ۳۳/۴=،۰۳/۰=R2). در مجموع همدلی ۰۳/۰ از واریانس نمرات اختلال ارتباط اجتماعی را تبیین میکنند.
۴-۲-۶-سوال ششم: آیا عامل جنسیت در پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان
کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان سهم دارد؟
برای پاسخگویی به سوال ششم مبنی بر اینکه سهم همدلی مادران در پیشبینی مشکلات رفتاری با در نظر گرفتن عامل جنسیت چقدر است، همانند سوالات قبل از روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان استفاده گردید. در این تحلیل مشکلات رفتاری به عنوان متغیر ملاک و ابعاد همدلی که مشتمل بر دو بعد شناختی و عاطفی است به عنوان متغیر پیشبین در نظر گرفته شد و تاثیر عامل جنسیت بر متغیر ملاک نیز در این تحلیل تعدیل گردید. لازم به ذکر است که این تحلیل برای گروه دختران و پسران به صورت جداگانه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تعیین ابعاد پیش‌بینی‌کننده متغیر مشکلات رفتاری با در نظرگرفتن سهم جنسیت در جدول ۴-۹ و جدول ۴-۱۰ آمده است.
جدول ۴-۹- میزان پیشبینی کنندگی همدلی کل برای مشکلات رفتاری کل در پسران

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...

متغیر ملاک متغیر پیشبین F P R R2 B Beta T >p
مشکلات رفتاری همدلی کل ۶۴/۵ ۰۲/۰ ۲۸/۰ ۰۸/۰