پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادران …

درخودماندگی

همدلی کل

۸۳۸/۰

۰۰۳/۰

۰۸/۰

۰۰۷/۰

۱۱/۰

۰۸/۰

۹۱۶/۰

۳۶/۰

همان طور که در جدول ۴-۷ مشاهده میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۳۶/۰>P ،۹۱۶/۰=t ،۰۸/۰=Beta) درخودماندگی را به طور معناداری پیشبینی نمیکند (۰۰۳/۰>،۸۳۸/۰=F ،۰۰۷/۰=R2).
۴-۲-۵- سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانش‌آموزان کمتوان
ذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیشبینی است؟
برای پاسخگویی به این سوال مبنی بر اینکه سهم همدلی مادران در پیشبینی بعد اختلال ارتباط اجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی چقدر است، از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده گردید. در این تحلیل متغیر ملاک اختلال ارتباط اجتماعی بود و متغیر پیشبین معادله را همدلی که مشتمل بر دو بعد شناختی و عاطفی است، تشکیل میداد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تعیین عامل پیشبینیکننده متغیر اختلال ارتباط اجتماعی در جدول ۴-۸ آمده است.
جدول ۴-۸- میزان پیشبینی کنندگی همدلی کل برای بعد اختلال ارتباط اجتماعی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...

متغیر ملاک متغیر پیشبین F P R R2 B Beta T >p
اختلال ارتباط اجتماعی همدلی کل