پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

B

Beta

T

>p

رفتارضداجتماعی

همدلی کل

۷۱/۰

۰۰۲/۰

۰۷/۰

۰۰۶/۰

۱۶۶/۰

۰۷/۰

۸۴۳/۰

۴/۰

همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه میشود نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که در مجموع همدلی کل (۴/۰>، ۸۴۳/=t ،۰۷/۰=Beta) پیشبینی کننده معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست (۰۰۲/۰>p ،۷۱/۰=F ،۰۰۶/۰=R2).
۴-۲- ۴- سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانشآموزان کمتوان ذهنی بر
اساس همدلی مادران آنها قابل پیشبینی است؟
برای پاسخگویی به سوال چهارم پژوهش مبنی بر اینکه سهم همدلی مادران در پیشبینی میزان درخودماندگی دانشآموزان کمتوان ذهنی چقدر است، از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده گردید. در این تحلیل متغیر ملاک درخودماندگی می‌باشد و متغیر پیشبین معادله را همدلی که مشتمل بر دو بعد شناختی و عاطفی است، تشکیل میدهد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای تعیین عامل پیشبینیکننده متغیر درخودماندگی در جدول ۴-۷ آمده است.
جدول ۴-۷- میزان پیشبینی کنندگی همدلی کل برای بعد درخودماندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...

متغیر ملاک متغیر پیش‌بین F P R R2 B Beta T >p