پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

R

۲R

B

Beta

T

P<

اضطراب

همدلی کل

۶۹/۴

۰۳/۰

۰۱۹/۰

۰۳/۰

۴۲۴/۰

۱۹۶/۰-

۱۶۷/۲

۰۳/۰

طبق آنچه که جدول ۴-۵ نشان میدهد نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که همدلی کل (۰۳/۰>p ،۱۶۷/۲=t، ۱۹۶/۰-= Beta) به طور منفی و معناداری بعد اضطراب را پیش‌بینی میکند (۰۳/۰>p ، ۶۹/۴=F، ۰۳/۰=R2). همدلی کل ۰۳/۰ از واریانس نمرات اضطراب را پیش میکند.
۴-۲-۳- سوال سوم: آیا میزان رفتارضداجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی بر
اساس همدلی مادران آنها قابل پیشبینی است؟
برای پاسخگویی به سوال سوم پژوهش مبنی بر اینکه سهم همدلی مادران در پیشبینی بعد درخودماندگی در دانشآموزان کمتوان ذهنی چقدر است، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده گردید. در این تحلیل متغیّر ملاک رفتار ضداجتماعی بود و متغیر پیش‌بین معادله را همدلی که مشتمل برهمدلی شناختی و همدلی عاطفی است، تشکیل می‌داد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای تعیین عامل پیشبینیکننده متغیر رفتار ضداجتماعی در جدول ۴-۶ آمده است.
جدول ۴-۶- میزان پیشبینیکنندگی همدلی کل برای بعد رفتارضداجتماعی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...

شاخصها
متغیر ملاک
متغیر
پیشبین
F P R ۲R