پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

۷۸/۴۲

۴۹/۶

عاطفی

۴۵/۲۲

۱۵/۳

نمره کل

۷۴۱/۶۲

۰۳۳/۷

چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، میانگین و انحراف استاندارد بعد شناختی (۴۹/۶=SD ،۷۸/۴۲=X) بعد عاطفی (۱۵/۳=SD ،۴۵/۲۲=X) و میانگین و انحراف استاندارد همدلی کل (۷۴۱/۶۲=SD، ۰۳۳/۷=X) بود.
۴-۲- آمار استنباطی
در این قسمت یافتههای مرتبط با هر یک از سوالات پژوهش ارائه میگردد.
۴-۲-۱- سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی و
همدلی مادرانشان رابطه وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش مبنی بر اینکه آیا رابطهای بین همدلی مادران و ابعاد مشکلات رفتاری وجود دارد، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید، که نتایج این تحلیل به صورت ماتریس همبستگی در جدول شماره ۴-۴ نشان داده شده است. همانطور که در ماتریس همبستگی مذکور ملاحظه میشود از بین چهار بعد مشکلات رفتاری، بعد اضطراب (۰۵/۰>p، ۱۹۶/۰-=r) و بعد اختلال ارتباط اجتماعی (۰۵/۰>p، ۱۸۸/۰-=r) همبستگی معناداری با همدلی کل دارند. میان بعد شناختی همدلی و چهار بعد مشکلات رفتاری همبستگی معناداری یافت نشد. نتایج مندرج در جدول ۴-۴ نشانگر آن است که در مجموع دو بعد رفتار ضداجتماعی و درخودماندگی همبستگی معناداری با همدلی کل ندارند.
جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی بین دو بعد همدلی و همدلی کل و چهار بعد
مشکلات رفتاری در دانشآموزان کمتوان ذهنی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷