پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۶۹/۱۴

درخودماندگی

۵۲/۳۰

۳۲/۷

۲۵/۲۸

۹/۱۰

اختلالارتباط اجتماعی

۴۳/۳۴

۷۹/۹

۱۲۷/۳۳

۵۸/۱۰

نمره کل

۴۴/۴۱

۰۶/۱۲

۴۰/۳۸

۵۷/۱۲

چنانکه از اطلاعات این جدول پیداست، در پسران میانگین و انحراف استاندارد بعد اضطراب (۰۶/۱۶=SD ،۶۶/۴۸=X) بعد رفتارضداجتماعی (۱۳/۱۵=SD ،۱۵/۵۲=X) بعد درخودماندگی (۳۲/۷=SD، ۵۲/۳۰=X) بعد اختلال ارتباط اجتماعی (۷۹/۹=SD ،۴۳/۳۴=X) و میانگین و انحراف استاندارد کل مشکلات رفتاری (=SD، ۶۹/۱۰=X) بود. در دختران میانگین و انحراف استاندارد بعد اضطراب (۱۲/۱۴=SD ،۰۵/۴۵=X) بعد رفتارضداجتماعی (۶۹/۱۴=SD ،۲۵/۴۷=X) بعد درخودماندگی (۹/۱۰=SD ،۲۵/۲۸=X) و بعد اختلال ارتباط اجتماعی (۵۸/۱۰=SD ،۲۷/۳۳=X) و میانگین و انحراف استاندارد کل مشکلات رفتاری (۰۶/۱۲=SD ،۴۴/۴۱=X) بود. چنانچه نتایج نشان میدهد میانگین ابعاد مشکلات رفتاری و نمره کل مشکلات رفتاری در پسران نسبت به دختران بیشتر است.
جدول ۴-۳ نمرات توصیفی مربوط به همدلی مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی گروه نمونه را نشان می دهد.
جدول ۴-۳- میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد و نمره کل همدلی مادران

You may also like...

ابعاد همدلی میانگین انحراف استاندارد
شناختی