پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

 ۸۸
: بحث و نتیجه‌گیری
 ۹۱

 ۹۱
۵-۱-۲- بحث و تبیین سوال دوم: آیا میزان اضطراب در دانش آموزان کم توان
ذهنی  ۱۰۳

 ۱۰۶
۵-۱-۴- بحث و تبیین سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانش آموزان
کم‌توان  ۱۰۹

دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیش‌بینی
است؟ ۱۱۳
۵-۱-۶- بحث و تبیین سوال ششم: آیا عامل جنسیت در پیش‌بینی
مشکلات رفتاری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی
مادرانشان سهم دارد؟ ۱۱۶
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۳

منابع فارسی ۱۲۵
منابع انگلیسی ۱۲۹
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱- جنسیت، تعداد و درصد دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی ۷۲
جدول ۳-۲- زیرمقیاس‌های همدلی جولیف و فارینگتون ۷۴
جدول ۳-۳- ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌های پرسشنامه همدلی با نمره کل ۷۶
جدول ۳-۴- نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه همدلی ۷۷
جدول ۳-۵- ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه همدلی ۷۷
جدول ۳-۶- ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌های پرسشنامه مشکلات رفتاری
با نمره کل ۷۹
جدول ۳-۷- ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس‌های مشکلات رفتاری ۸۰
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد و نمره کل مشکلات رفتاری
دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ۸۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...