پایان نامه های ارشد سری هفتم

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. اطلاعات توصیفی آزمودنی‌های این پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد. برای پاسخگویی به سوال اول از ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخگویی به سوالهای دوم تا پنجم از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد و سوال ششم نیز با تعدیل عامل جنسیت با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان انجام شد.
فصل چهارم
یافتهها
هدف اصلی پژوهش حاضر، پیشبینی مشکلات رفتاری/عاطفی دانشآموزان کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران و تعیین نمره کل مشکلات رفتاری با کنترل عامل جنسیت در میان دانش‌آموزان کمتوان ذهنی مقطع ابتدایی میباشد. بر این اساس در ادامه، یافتههای توصیفی مربوط به پژوهش حاضر و سپس نتایج و یافتههای مرتبط با هر یک از سوالهای پژوهش ارائه میگردد.
۴-۱- دادههای توصیفی
جدول ۴-۱ اطلاعات توصیفی مربوط به ابعاد مشکلات رفتاری و نمره کل مشکلات رفتاری دانشآموزان نمونه را نشان میدهد. این یافتهها تصویری روشن از عملکرد آزمودنیها در متغیّرهای پژوهش ارائه کرده است.
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد و نمره کل مشکلات رفتاری
دانشآموزان کمتوان ذهنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...

متغیّر میانگین انحراف استاندارد
اضطراب ۰۰۷/۴۷ ۲۵/۱۵
رفتارضداجتماعی ۹/۴۹ ۰۷/۱۵
درخودماندگی ۲۹/۴۸ ۱۷۴/۹
اختلال ارتباط اجتماعی ۸۳/۳۳ ۱۳۹/۱۰