پایان نامه های ارشد سری هفتم

سایت مقالات فارسی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفی
سیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی توسط اینفلد و تونگ در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و توسط معلّمان تکمیل میشود. سیاهه مشکلات رفتاریـعاطفی کودکان ۵ خرده مقیاس و ۹۴ گویه لیکرتی دارد. این آزمون برای افراد ۴ تا ۱۸ سال تهیه شده است که دارای ۵ بعد رفتار ضداجتماعی[۱۷۰]، درخودماندگی[۱۷۱] اختلال ارتباطی[۱۷۲]، اضطراب[۱۷۳] و ارتباط اجتماعی[۱۷۴] میباشد. نمره گذاری این سیاهه به صورت لیکرت ۵ گزینه ای است. به این صورت که برای هر سوال، موردی را که در حال حاضر و یا طی دو ماه گذشته صادق بوده، نمره (۵) و اگر موردی باشد که در بیشتر مواقع دیده شده نمره (۴) و موردی را که تقریباً در برخی موارد درست میباشد نمره (۳) و موردی که به ندرت دیده میشود نمره (۲) و اگر مورد ذکر شده در دانشآموز صدق نمیکند نمره (۱) و در هر مورد که نمیتوانند قضاوت کنند و یا دانشآموز توانایی یا موقعیت و شرایط آن را ندارد نیز نمره (۱) تعلق خواهد گرفت. این آزمون نمره معکوس ندارد. حداقل نمره در این سیاهه ۹۲ و حداکثر نمره ۴۶۰ میباشد. لازم به ذکر است که نمره پایینتر در این سیاهه به معنی داشتن مشکلات رفتاری کمتری در نمره کل و ابعاد است. خرده مقیاسها شامل موارد زیر میباشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. رفتار ضد اجتماعی: این زیر مقیاس از۲۶ گویه تشکیل شده است. نمونهای از گویهها شامل «بدرفتاری دارد و به دیگران فحش میدهد» و «آگاهانه و از روی عمد فرار میکند».
  2. درخودماندگی: این زیرمقیاس از ۳۰ گویه تشکیل شده است. نمونهای از گویهها شامل «دیگران را گاز میگیرد» و «مواد غیرخوراکی مانند آشغال، علف یا صابون میخورد».

۳- اختلال ارتباطی: این زیرمقیاس از ۱۳ گویه تشکیل شده است. نمونهای از گویهها شامل «ضمایر را به اشتباه به جای هم به کار میبرد» و «عبارتها یا کلمهای را بارها تکرار میکند».

  1. اضطراب: این زیرمقیاس از ۱۰ گویه تشکیل شده است. نمونهای از گویهها شامل «هنگام تنهایی آشفته میشود». و «به خاطر تغییرات کوچکی در برنامه روزانه و محیطش غمگین و آشفته میشود».
  2. ارتباط اجتماعی: این زیرمقیاس از ۱۰ گویه تشکیل شده است. نمونهای از گویهها شامل «ناراحت، غمگین و افسرده به نظر میرسد» و «احساسات و عواطف خود را نشان نمیدهد».

۳-۶-۲-۱- روایی و پایایی سیاهه مشکلات رفتاری اینفلد و تونگ
در رابطه با روایی سیاهه مذکور، اینفلد و تونگ گزارش میکنند که بین نمره کل این سیاهه با نمره سایر مقیاس های اندازهگیری مشکلات رفتاری ـ عاطفی از قبیل مقیاس رفتار سازشی[۱۷۵] (لمبرت و ویندمیلر[۱۷۶]، ۱۹۸۱؛ به نقل از اینفلد و تونگ، ۲۰۰۲) هبستگی ۸۶/۰ و با مقیاس رفتار مستقل[۱۷۷] (برونیکس و همکاران[۱۷۸]، ۱۹۸۴؛ به نقل از اینفلد و تونگ، ۲۰۰۲) همبستگی ۷۰/۰ وجود دارد. همچنین این مقیاس در تشخیص بین افراد با مشکلات روانپزشکی و افراد عادی دارای اعتبار قابل ملاحظهای است (اینفلد و تونگ، ۲۰۰۲). پایایی سیاهه مشکلات رفتاری–عاطفی توسط اینفلد و تونگ (۲۰۰۲) با روش آلفای کرونباخ ۹۵/۰گزارش شده است. این سیاهه در ایران برای اولین بار توسط ویسی (۱۳۹۲) ترجمه و انطباقسازی شد. روایی سیاهه از طریق همبستگی نمره هر گویه با نمره کل ابعاد و همبستگی نمره هر بعد با نمره کل سنجیده شد. همبستگی نمره هر گویه با نمره کل، تمامی ضرایب (متغیّر بین ۲۶/۰ تا ۸۱/۰) معنادار بود. همچنین همبستگی هر بعد با نمره برای ابعاد رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی، اختلال ارتباطی، اضطراب و ارتباط اجتماعی به ترتیب ۹۰/۰، ۹۲/۰، ۸۸/۰، ۶۶/۰ و ۵۷/۰ بدست آمد.
پایایی این ابزار هم از طریق آلفای کرونباخ ۹۶/۰ و ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی، اختلال ارتباطی، اضطراب و ارتباط اجتماعی، به ترتیب ۹۳/۰، ۹۰/۰، ۸۱/۰، ۷۹/۰، ۷۸/۰ بدست آمد. وقاری (۱۳۹۳) برای تعیین روایی از روش محاسبه ضریب همبستگی هر بعد با نمره کل استفاده کرد که ابعاد رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی، اختلال ارتباطی، اضطراب و ارتباط اجتماعی به ترتیب ۷۳/۰، ۷۵/۰، ۷۷/۰، ۸۰/۰، ۸۲/۰ و پایایی کل از طریق آلفای کرونباخ ۸۹/۰ میباشد.
۳-۶-۲-۲- روایی و پایایی سیاهه مشکلات رفتاری در پژوهش حاضر
در این پژوهش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی با چرخش وریمکس بدست آمد که شاخص KMO برای تحلیل ۷۳/۰ و مجذور خیدو برای ماتریس همبستگی آیتمهای مشکلات رفتاری در سطح ۰۰۰۱/۰ معنادار بود. گویه های این پرسشنامه بر چهار مشکل رفتاری که شامل اضطراب، رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی و اختلال ارتباطی متمرکز گردیده است. لازم به ذکر است که سوالهای ۳۵، ۶۶، ۷۷ به دلیل اینکه بار عاملی پایین داشتند، حذف گردیدند و پرسشنامه در مجموع دارای ۸۹ سوال میباشد. همچنین نتایج ضریب همبستگی نمره هر بعد با نمره کل در جدول۳-۶ آمده است. در مجموع همه ضرایب در سطح ۰۱/۰ معنادار است. پایایی پرسشنامه نیز در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج آن در جدول ۳-۷ مشاهده میشود. با توجه به جدول ۳-۷، ضرایب به دست آمده برای بعد اضطراب، رفتارضداجتماعی، درخودماندگی و ارتباط اجتماعی به ترتیب ۸۸/۰، ۸۴/۰، ۷۷/۰، ۷۰/۰ است که نشان از پایایی قابل قبول نمرات این مقیاس دارد.
جدول ۳-۶- ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای پرسشنامه مشکلات رفتاری با نمره کل

زیرمقیاس اضطراب رفتارضد اجتماعی درخودماندگی اختلال ارتباط اجتماعی
مشکلات رفتاری کل ۸۸/۰ ۸۴/۰ ۷۷/۰ ۷۰/۰

۰۱/۰>p**

You may also like...