پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی …

۲۰-۱۹-۱۶-۱۴-۱۲-۱۰-۶-۹-۳

عاطفی

۱۱

۱-۲-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۸-

۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتون
این مقیاس دارای ضریب آلفای کرونباخ ۶۶/۰ (آلفای کل پرسشنامه) است. (جولیف فارینگتون، ۲۰۰۶). در مطالعه آلبیر و همکاران (۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ به صورت کلی ۸۷/۰ و برای خرده مقیاس شناختی و عاطفی به ترتیب ۷۴/۰ و ۸۶/۰ بدست آمده که مطلوب بوده است. این نسخه در بین ۳۰ نفر از دانشآموزان ایتالیایی مورد بررسی قرار گرفت. آلبیر و همکاران برای تعیین روایی این مقیاس از روایی سازه استفاده کردند. آنها همبستگی مقیاس همدلی را با همدلی هیجانی تعادلیافته[۱۶۵] محرابیان[۱۶۶] (۱۹۹۶) و با شاخص کنشورزی بین شخصی[۱۶۷] دیویس (۱۹۸۰) و مقیاس جامعهپسند[۱۶۸] کاپرارا و همکاران[۱۶۹] (۲۰۰۵) محاسبه کردند و روایی همگرایی بالایی بدست آوردند که نشاندهنده روایی سازهی بالای این مقیاس بود. نوروزی (۱۳۸۹) در پژوهشی که بر روی گروهی از دانشآموزان شهر شیراز انجام داد برای محاسبه پایایی این مقیاس از ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرده است. ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب بازآزمایی به ترتیب برای نمره کلی همدلی ۸۴/۰، بعد شناختی ۷۸/۰ و بعد عاطفی، ۷۲/۰ و ضرایب بازآزمایی نمره کل همدلی۸۰/۰، بعد شناختی، ۷۴/۰ و بعد عاطفی، ۷۶/۰ می‌باشد. نوروزی برای تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی استفاده کرد که شاخص KMO برای تحلیل ۸۸/۰بود و مجذور خی در آزمون کرویت بارتلت، برای ماتریس همبستگی آیتم‌های تنظیم همدلی، معنادار بود.
عابدزاده (۱۳۹۲) در پژوهشی برای تعیین روایی این مقیاس از روش محاسبه همبستگی هر گویه با نمره بعد مربوط به خود استفاده کرده است. دامنه ضریب همبستگی برای بعد هیجانی بین ۴۱/۰ تا ۶۴/۰و برای بعد شناختی بین ۵۲/۰ تا ۶۲/۰ میباشد. عابدزاده نیز، برای تعیین پایایی این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای نمره کل همدلی، ۸۰/۰، بعد شناختی، ۷۲/۰ و بعد عاطفی ۶۳/۰ بوده است. دهقانی منگابادی (۱۳۹۳) نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه روایی متغیرها از تحلیل عامل استفاده کرده است. در تحلیل عامل پرسشنامه مقدار عدد شاخص KMO برابر ۸۰/۰ و مقدار عددی شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر ۵۱/۱ که در سطح ۰۰۰۱/۰ معنادار بود. همچنین سوالات ۵، ۶، ۱۷،۱۹،۲۰ به دلیل بار عاملی پایین حذف گردید. مقادیر آلفای کرونباخ در همدلی شناختی و عاطفی به ترتیب ۷۳/۰، ۶۸/۰بدست آمد. نمره کل گویهها ۱۵ بود.
۳-۶-۱-۲- روایی و پایایی پرسشنامه همدلی در پژوهش حاضر
در این پژوهش برای تعیین روایی سازهای از روش تحلیل عاملی با چرخش وریمکس استفاده گردید. گویههای این پرسشنامه بر دو بعد همدلی که شامل شناختی و عاطفی است، متمرکز گردیده است. لازم به ذکر است که سوال ۲ به دلیل اینکه بار عاملی ضعیفی داشتند از تحلیل عاملی نهایی حذف شدند و پرسشنامه در مجموع دارای ۱۹ سوال میباشد. همچنین نتایج ضرایب همبستگی با استفاده از روش محاسبه هر بعد با نمره کل همدلی در جدول ۳-۳ آمده است و در مجموع همه ضرایب در سطح ۰۱/۰ معنادار است. پایایی این پرسشنامه نیز در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج آن در جدول ۳-۴ آمده است.
جدول ۳-۳- ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای پرسشنامه همدلی با نمره کل

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

زیرمقیاس شناختی عاطفی
همدلی کل ۸۴/۰ ۵۳/۰

۰۱/۰>p**
جدول ۳-۴- نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه همدلی

You may also like...

گویهها شناختی عاطفی