اهمیت هوش هیجانی در حسابداری

مدت زمانی است که نیاز گسترده‌ای برای توجه به مهارت های عمومی[1] (شامل توانایی کار گروهی، توانایی برای مدیریت مسائل، رهبری، تصمیم گیری) مطرح شده است. در این راستا کاوانگ و درنان[2] (2008) ادعا می‌کنند که استادان حسابداری باید به سمت پرورش حسابدارانی با مهارت های عمومی حرکت کنند و از آموزش مهارت‌های صرفاً تکنیکی و تخصصی اجتناب کنند. وبر و همکاران[3] (2009) مهارت‌های عمومی را استفاده از مهارت‌های فردی، رفتاری و انسانی برای کاربرد مهارت‌های تکنیکی و دانش در محیط کار تعریف می‌کنند، در واقع می توان گفت که مهارت های عمومی مهارت‌های مرتبط با هوش هیجانی هستند (بلوچ، برور و استات[4] 2012). همچنین دی ویلرس[5] (2010) با بررسی مجموعه‌ای از مقالات ادعا می‌کند که مهارت‌های عمومی که در حین آموزش حسابداری باید درنظر گرفته شود به پنج زیر مجموعه اصلی طبقه بندی می‌شود:

1- مهارت های ارتباطی

2- مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی

3- رهبری و کار گروهی

4- ارزش‌های اخلاقی و معنوی

5- مدیریت خود

دی ویلر (2010) انگیزه برنامه تحصیلی حسابداری را برای 3 گروه کارفرما، دانشجویان و انجمن های حسابداری بررسی کرد و در کل به این نتیجه رسید که یک فاصله قابل توجه بین برنامه حسابداری که به دانشجویان ارائه می‌شود و نیاز بازار کار وجود دارد.

فدراسیون بین المللی حسابداری[6] که استاندارد آموزش بین المللی[7] در رشته حسابداری را منتشر کرده است آموزش مهارت‌های عمومی را عامل توسعه پایدار در حسابداری می‌داند (بلوچ، برور و استات[8] 2012).

این استاندارد (IES) ترکیبی از مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه ای را ارائه می‌دهد و هدف از آن این است که فدراسیون بین المللی حسابداری اطمینان حاصل کند که حسابداران به ترکیبی از مهارت های مورد نیاز مناسب (هوش، تکنیکی، فرد، ارتباطی، سازمانی) تجهیز شده اند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه ای کار کنند. این مهارت ها موجب می شود که آن ها بتوانند در محیط در حال تغییر و پیچیده کنونی کار کنند (2014، IES 3).

بر اساس این استاندارد مهارت هایی که حسابداران نیاز دارند در پنج گروه طبقه بندی شده است:

1- مهارت های هوشی

2- مهارت های تکنیکی و کاربردی

3- مهارت های فردی

4- مهارت های بین فردی و ارتباطی

5- مهارت های سازمانی و مدیریتی

اطمینان از اینکه برنامه‌های آموزشی حسابداری به توسعه این مهارت‌ها می پردازد به عنوان یک مسئله مهم مورد توجه فدراسیون بین المللی حسابداری می‌باشد چرا که مهارت‌های مناسب موجب می‌شود که حسابداران حرفه ای استفاده موفقی از آگاهی‌های فرا گرفته از آموزش های عمومی خود در محیط کاری داشته باشند (2014، IES 3).

مهارت های هوشی: که به شش سطح به صورت صعودی تقسیم می شود شامل؛ آگاهی (دانش)، درک، کاربرد، تحلیل، تلفیق (ترکیب آگاهی بدست آمده از مکان های مختلف، پیش بینی و نتیجه گیری) و ارزیابی هستند. مهارت‌های هوشی به حسابداران حرفه‌ای در زمینه حل مسأله، تصمیم‌گیری و قضاوت مناسب در محیط سازمانی پیچیده کنونی کمک میکند.

مهارت های هوشی مورد نیاز شامل؛

توانایی برای جایگذاری، بدست آوردن، سازمان دهی و فهم اطلاعات از افراد دیگر و منابع الکترونیکی.

توانایی برای تفکر منطقی، تحلیلی و انتقادی.

توانایی برای تشخیص و حل مشکلاتی که سازمان به صورت غیرمترقبه با آن رو به رو می شود (2014، IES 3).

مهارت‌های کاربردی و تکنیکی: که کلیه‌ی مهارت‌های حسابداری را در نظر می‌گیرد و شامل شش بخش است؛

الف) حساب (آمار، برنامه نویسی) و مهارت‌های IT ب) مدل سازی تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل ریسک ج) اندازه گیری د) گزارش و) انطباق با الزامات قانونی و نظارتی (2014، IES 3).

مهارت های فردی: توسعه این مهارت ها به یادگیری و توسعه شخصی کمک می‌کند و عبارت اند از: مدیریت خود، ابتکار عمل، نفوذ و یادگیری، توانایی انتخاب و اختصاص اولویت در منابع محدود و سازمان دهی کارها در زمان محدود، توانایی پیش بینی و انطباق با تغییر، توجه به کاربرد ارزش‌های حرفه ایی و اخلاقی در تصمیم گیری و در انتها شک‌گرایی حرفه‌ایی (2014، IES 3).

مهارت‌های بین فردی و ارتباطی: که کمک می کند به افراد که با بقیه به صورت مناسبی در سازمان رفتار کنند، اطلاعات دریافت کنند، تصمیم گیری کنند و قضاوت منطقی انجام دهند. مهارت های بین فردی شامل؛

1- کار با دیگران همراه با مشورت و حل تضاد

2- کار در گروه

3- کار با افراد، با فرهنگ‌ها و مهارت‌های متفاوت

4- مذاکره، راه حل‌های قابل قبول و توافق در شرایط حرفه‌ایی

5- کار موثر در محیط فرهنگی

6- گوش دادن، خواندن موثر، با توجه به فرهنگ ها و زبان‌های مختلف

7- بحث، گزارش، ارائه، دفاع از دیدگاه های مناسب به صورت رسمی و غیررسمی، ارتباط نوشتاری و زبانی (2014، IES 3).

مهارت‌های مدیریتی و سازمانی: که خیلی در مورد حسابداران حرفه ای مورد توجه است زیرا از حسابداران حرفه ای انتظار می رود که نقش فعالی را در مدیریت روز به روز سازمانی ایفا کنند. در گذشته، از حسابداران فقط انتظار می رفت که اطلاعات را برای استفاده دیگران مهیا کنند اما امروزه حسابداران حرفه‌ای قسمتی از تیم تصمیم‌گیری هستند و بنابراین آن‌ها باید همه مفاهیم مربوط به کارهای سازمانی را یاد داشته باشند. این مهارت‌ها شامل موارد زیر است:

1- برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت افراد و منابع و تصمیم گیری

2- توانایی سازمان دهی و تفویض وظایف، ایجاد انگیزه در افراد

3- رهبری

4- قضاوت حرفه ایی (2014، IES 3).

با توجه به مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه‌ای بر اساس استاندارد (IES) می‌توان گفت که با افزایش هوش هیجانی دانشجویان در دوران دانشگاهی دانشجویان غالب مهارت‌هایی را که موجب می شود آن ها بتوانند به عنوان یک حسابدار حرفه‌ای در محیط در حال تغییر و پیچیده کنونی کار کنند فراهم خواهد شد.

[1]– Soft skill

[2]– Kavang and Drennan

[3]– weber et all

[4]– Bloch, Brewer and Stout

[5]– De villiers

[6]– IFAC

[7]– INTERNATIONAL ACCOUNTING EDUCATION STANDARD (IES)

[8]– Bloch, Brewer and Stout