عوامل موثر بر رضایت شغلی

مطالعات مختلف در زمينه رضايت شغلي نشان مي دهد كه متغيرهاي زيادي با رضايت شغلي مرتبط است كه اين متغيرها به چهار گروه قابل توجه است:

  • عوامل سازماني: بعضي از مطالعات سازماني كه منبع رضايت شغلي عبارتند از:

الف- حقوق و دستمزد:مطالعات لاك نشان مي دهد كه حقوق و دستمزد يك عامل تعيين كننده رضايت شغلي است بويژه زماني كه از يك ديدگاه كارمند اين پرداخت عادلانه است.

ب- ترفيعات: شامل تغيير مثبت در حقوق، كمتر مورد سرپرستي قرار گرفتن، چالش كاري بيشتر، مسئواليت بيشتر افراد، آزادي بيشتر در تصميم گيري است بعلت اينكه ارتقاءافراد ميزان ارزش فرد را براي سازمان نشان مي دهد بويژه در سطوح عالي تر.

ج- خط مشي‌هاي سازماني: ساختار ديوان سالارانه براي فردي كه داراي سبك رهبري دموكراسي است مناسب نيست. علاوه بر اين خط مشي هاي سازماني بر رضايت شغلي افراد تاثير مي گذارد. خطمشي‌هاي غير منعطف باعث برانگيختن احساسات منفي در شغل مي شودو خط مشي‌هاي منعطف باعث رضايت شغلي افراد مي شود( لاک، 1969).

2- عوامل محيطي: عوامل محيطي شا مل موارد زير است:

الف)سبك سرپرستي:هر جا كه سرپرستان با كاركنان رفتاري حمايتي  و دوستانه داشته باشد رضايت شغلي بالاتر است (Stogdill, 1974).

ب)گروه كاري[2] :اندازه گروه و كيفيت ارتباطات متقابل شخصي در گروه نقش مهمي در خشنودي افراد دارد(porter, 1974). هرچه گروه كاري بزرگتر باشد رضايت شغلي نيز كاهش مي يابد زيرا ارتباطات متقابل  شخصي ضعيف‌تر شده و احساس همبستگي كمتر شده و در نهايت شناخت افراد دچار مشكل مي شود.همچنين گروه كاري بعنوان يك اجتماع سيستم حمايتي بعنوان يك روحيه براي كاركنان محسوب مي شود. اگر افراد داراي ويژگي‌هاي اجتماعي، نگرش‌ها و باورهاي مشابه باشند جوي را به وجود مي آورند كه در سايه آن رضايت شغلي را فراهم مي آورد.

ج) شرایط کاری: هر چه شرايط كاري مطلوب تر باشد باعث رضايت شغلي در افراد مي شود چرا كه شرايط كاري مطلوب ارامش رواني و فيزيكي مطلوبي را براي افراد فراهم مي اورد.

3-عوامل محتوایی: كار به خودي خود نقش مهمي در تعيين سطح رضايت شغلي افراد دارد محتواي شغل داراي دو جنبه است:

الف) قلمرو شغل: كه شامل ميزان مسئوليت، اقدامات كاري و بازخورداست. هرچه اين عوامل سريعتر باشد باعث افزايش حيطه شغل مي‌شود كه آن نيز به نوبه خود رضايت شغلي افراد را فراهم مي آورد.

ب) تنوع كاري: تحقيقات نشان مي‌دهد كه تنوع كاري متوسط موثرتر است. تنوع وسيع باعث ابهام و سردرگمي مي شود از طرف ديگر تنوع كم باعث يكنواختي شغل و در نهايت منجر به عدم رضايت شغلي مي شود.

4- عوامل فردي: سن، ارشديت، سابقه تاثير قابل ملاحظه اي بر شغل دارند.

الف) سن: سن يكي از عوامل مهم در رضايت شغلي افراد است بر اساس تحقيقاتي كه صورت گرفته هر چه سن بالا مي رود رضايت شغلي افراد بيشتر مي شود. معمولا تا قبل از دوران بازنشستگي بين سن و رضايت شغلي رابطه مثبت وجود دارد.

ب) جنسيت : اين متغير در رضايت شغلي تاثير بسيار كم را دارد زيرا در بعضي از مطالعات زنان بيشتر از كار خود راضي هستند و در بعضي از مطالعات مردان بيشتر از كار خود راضي هستند.

ج) تحصيلات: به اعتقاد بسياري از صاحبنظران بين رضايت شغلي و سطح تحصيلات با فرض ثابت نگه داشتن سطح شغل رابطه اي منفي است چون هر چه سطح تحصيلات فرد بالا مي‌رود انتظارات فرد از شغلي كه به وي مي‌دهند افزايش مي‌يابد و چون سازمان نمي‌تواند نيازهاي فرد را تامين كند در وي رضايت از شغل كاهش مي‌يابد. و لذا افراد تحصيل كرده رضايت كمتري از شغل دارند.

د) پاداش: به جبران زحمتي كه در سازمان متحمل مي‌شود. در ازاي وقت  و نيرويي كه فرد در سازمان و بخاطر نيل به اهداف سازمان صرف مي‌كند به تلافي خلاقيت و ابتكارات براي يافتن و به كارگيري رويه‌ها و روش‌هاي كاري جديد و بهتر2كه سازمان پاداش مي‌دهد. بعبارت ديگر پاداش را به انجام وظايفي كه در سطحي بالاتر از استانداردهاي عادي كاري است.

سيستم پاداش بايد كارامد و اثربخش باشد. به‌عبارت ديگر راي تشخيص و اعطاي پاداش بايد به گونه‌اي باشد كه حداكثر بازده براي سازمان ممكن باشد اين سيستم بايد طوري باشد كه اعطاي پاداش مشروط به عملكرد موثر باشد. دو نوع پاداش وجود دارد:

الف- بيروني: وسيله و ابزاري در دست مسئولان سازمان است. به عواملي به جز كارمند بستگي دارد يعني اعطاي پاداش تابع سياست‌هاي سازمان است.

ب- دروني: ريشه در خود شغل داند در انجام كار بالنفسه براي فرد با پاداش همراه است.

جدول 2-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان(گلباغ اسدی، 1387)

عوامل سازمانی عوامل محیطی عوامل محتوایی عوامل فردی
حقوق و دستزد

ترفیعات

خط مشی‌ها

چالشگری شغل

الگوی سرپرستی

شرایط کاری

گرو‌ه‌های کاری

اندازه گروه

محدوده شغل

تنوع کاری

وضوح نقش و تعارض

سن

سنوات

شخصیت

پاداش

[1] Organisational empowerment

[2] Working Group