مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

سايت مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۴۴

در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار می گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، سه مسئله مد نظر قرار می گیرد.
۱) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.
۲) مقدار پارامترهای برآورد شده نشان می دهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده، قوی می باشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند(یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از ۹۶/۱ باشد).
۳) مجذور همبستگی چندگانه () برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین می شود را نشان می دهد. هر چه مقدار بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان می کند. (کلانتری, ۱۳۸۸, ص. ۱۴۰).
در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر (وزن های استاندارد و معناداری ضرایب) مدل مفهومی تحقیق آورده می شود.
شکل ‏۴‑۱۵: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)
شکل ‏۴‑۱۶: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
جدول ‏۴‑۱۶: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر پیش بین ضریب مسیر () آماره t ضریب تعیین کل ()
دانشگاه کارآفرین ۱۱/۰ **۶۱/۷
محیط ۹۲/۰ **۲۰/۶۱ ۹۲/۰

با توجه به ضریب مسیر ۱۱/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۶۱/۷ می توان گفت: دانشگاه کارآفرین در سطح اطمینان ۹۹ درصد با فرصت رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر ۹۲/۰ و همچنین آماره t به مقدار ۲۰/۶۱ می توان گفت: محیط در سطح اطمینان ۹۹ درصد با فرصت رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برابر ۹۲/۰ شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای محیط و دانشگاه کارآفرین روی هم رفته توانسته است ۹۲ درصد از تغییرات فرصت را پیش بینی کنند.
جدول ‏۴‑۱۷: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده)

You may also like...

متغیر پیش بین ضریب مسیر () آماره t