مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

جستجوی مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

.۱۶۰۵

رهبری مداوم

۱۳٫۶۵۴

۳۸۴

.۰۰۰

.۵۰۷۷۹

.۴۳۴۷

.۵۸۰۹

مشارکت همه ی اعضا

۲۲٫۳۵۰

۳۸۴

.۰۰۰

.۷۱۹۴۸

.۶۵۶۲

.۷۸۲۸

میزان شفاف سازی

۱۱٫۰۹۰

۳۸۴

.۰۰۰

.۴۲۲۰۸

.۳۴۷۲

.۴۹۶۹

برای متغیر فرصت های آینده فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از ۳می باشد. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات بالاتر از ۳می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود (۴-۱۵) در سطح ۹۵% اطمینان (یا خطا۵%) حد بالا مثبت و حد پائین مثبت می باشد و میزان خطای مشاهده شده (۰۰۰/۰) که بیش از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض  تائید و فرض  رد می شود.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت فرصت های آینده کارآفرینی در سطح بالایی می باشند.
گام دوم
چه ارتباطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرا می دهد. مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۱۹۰] و متغیرهای مکنون[۱۹۱] است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL[192] نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه [۱۹۳]SEM نامیده شده است (هومن، ۱۳۸۸؛۱۱).
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می گردد:
الف) مدل اندازه گیری: جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای قابل مشاهده ای اند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد.
بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید بوده چرا که می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ بر این اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده از کلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباط بین متغیرها می تواند مبین فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه معین گرد آوری شده اند (دانشگر،۱۳۹۰؛۱۲۹).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...