مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- …

تحلیل عاملی تاییدی متغیر محیط
شکل ‏۴‑۹: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد)
شکل ‏۴‑۱۰: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (۴-۹ و ۴- ۱۰) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر محیط از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از۳/۰) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر محیط شاخص های مناسبی محسوب می شوند.
تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرصت
شکل ‏۴‑۱۱: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد)
شکل ‏۴‑۱۲: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (۴-۱۱ و ۴-۱۲) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر فرصت از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از۳/۰) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر فرصت شاخص های مناسبی محسوب می شوند.
تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرصت های آینده
شکل ‏۴‑۱۳: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد)
شکل ‏۴‑۱۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (۴-۱۳ و ۴-۱۴ ) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر فرصت های آینده از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از۳/۰) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر فرصت های آینده شاخص های مناسبی محسوب می شوند.
بررسی سوالات تحقیق
در صورتیکه یک متغیر نرمال باشد ما میتوانیم از آزمون های پارامتری استفاده نمائیم و در صورتیکه متغیرها نرمال نباشند، مجوز استفاده از آزمون های پارامتری را نداریم. و باید برای آزمودن متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده نمائیم.
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمالی میباشند، سپس برای آزمون سوالات تحقیق از روش های پارامتری استفاده مینمائیم. حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط عدد ۳ می پردازیم. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه می شود از آزمون تی تک نمونه ای (One- Sample T Test) استفاده می شود.
در تمامی آزمون ها اگر مقدار سطح معنی داری (Sig) بزر گتر از سطح خطا (۰۵/۰) باشد  را نتیجه می گیریم و در صورتیکه سطح معنی داری (Sig) کوچکتر از سطح خطا (۰۵/۰) باشد  را نتیجه می گیریم.
گام اول
سنجش دانشگاه از نظر اعضای دانشگاه شاهد
H0: میانگین امتیازات داده شده به دانشگاه از نظر اعضای دانشگاه شاهد کوچکتر یا مساوی ۳ است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به دانشگاه از نظر اعضای دانشگاه شاهد بزرگتر از ۳ است.
 
 
جدول ‏۴‑۸: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...

شاخص تعداد جامعه میانگن انحراف معیار خطای معیار میانگین
دانشگاه کارافرین ۳۸۵ ۲٫۴۱۲۸ .۶۶۷۹۴ .۰۳۴۰۴