مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

منابع مقالات علمی : طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- …

شکل ‏۴‑۶: نمودارمیله ای مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان
آمار استنباطی
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرها و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی سوالات تحقیق پرداخته می شود.
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰=α باشد فرض ودر غیر اینصورت فرض  تاًیید خواهد شد.
داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)
داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)
جدول ‏۴‑۷: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

متغیرها معناداری دوطرفه
دانشگاه کارآفرین ۱۱۲/۰
محیط ۲۴۱/۰
فرصت ۰۹۴/۰
فرصت های آینده ۰۸۸/۰

با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از ۰۵/۰ است پس فرض تایید می شود و نتیجه می گیریم که داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری های مورد نظر است. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای اشکار همان چیز را اندازه گیری می کنند که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع سرو کار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند (کلانتری، ۱۳۸۸؛ ۱۳۶).
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می شود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادلات اندازه گیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر می شوند (دانشگر،۱۳۹۰؛۱۱۳). تحلیل عاملی تاًییدی سازه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شوند.
تحلیل عاملی تاییدی متغیر دانشگاه
شکل ‏۴‑۷: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد)
شکل ‏۴‑۸: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (۴-۱ و ۴-۲) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر دانشگاه کارآفرین از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از۳/۰) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر دانشگاه کارآفرین شاخص های مناسبی محسوب می شوند.

You may also like...