مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

فايل دانشگاهی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۲۰

شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده (RMR) : این شاخص جذر میانگین مجذور تفاضلهای بین همبستگیهای ضمنی و مشاهده شده است.
یکی از مشکلاتی که در تفسیر باقیماندههای برازش یافته (و به طور طبیعی در آماره RMR) بروز میکند این است که اندازه مقادیر آنها تحت تاثیر واحد اندازهگیری است. برای حل این مشکل میتوان از باقیماندههای استاندارد شده[۱۸۷] استفاده کرد. مقادیر استاندارد شده آن در قسمت (Standardized RMR) نرمافزار لیزرل ظاهر میشود. زمانی که مقدار این آماره کمتر از ۰۵/۰ باشد بیانگر قابل قبول بودن برازش مدل است.
یکی دیگر از شاخص ها، شاخص برازندگی تطبیقی (CFI[188]) است. این شاخص به واقع برازندگی مدل موجود را با مدل صفر که در آن فرض می شود متغیرهای مکنون موجود در مدل ناهم بستهاند مورد مقایسه قرار میدهد. مقدار آن بر پایه قرارداد باید دست کم ۹۰/۰ باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود. همچنین یکی دیگر از شاخصهای برازش، شاخص برازندگی فزاینده (IFI[189]) است که شباهت به NFI دارد و این شاخص نیز باید دست کم ۹۰/۰ باشد تا مدل پذیرفته شود.
معرفی سازمان مورد مطالعه
دانشگاه شاهد، در پی فرمان تاریخی ۶ فروردین ماه ۱۳۶۵ آیت‌الله خمینی مبنی بر لزوم رسیدگی به امور فرهنگی و تحصیلی فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودان و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی برای ایجاد عرصه آموزشی و تحقیقاتی لازم در سطح عالی، در مهرماه ۱۳۶۹، با پذیرش ۱۶۵ نفر دانشجو در ۷ رشته تحصیلی (پرستاری، مامایی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، روانشناسی، ریاضی و نقاشی) فعالیت خود را آغاز کرد.
دانشگاه شاهد همچون دانشگاه های تربیت مدرس و… یک دانشگاه جامع است .بدین معنی که این دانشگاه متولی آموزش دانشجویان در رشته های وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است . علیرغم اینکه این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه غیر انتفاعی در شورای انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده ،اما برای دانشجویان هردو گروه آموزشی بهداشت و علوم ازقوانین دانشجویان دانشگاه های دولتی وزارتین استفاده می شود.
یعنی علی‌رغم ثبت این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی، این دانشگاه در حوزه دانشجویی کاملاً دولتی است . با این تفاوت که متقاضیان ورود به دانشگاه علاوه بر شرکت در آزمون های سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشدیا دکتری تخصصی می بایست در گزینش دانشگاه شاهد(بررسی صلاحیت عمومی) شرکت و در این گزینش قبول شوند.
شیوه جذب دانشجو در دانشگاه شاهد نیمه متمرکز است اما این دانشگاه، دانشگاه نیمه متمرکز به حساب نمی‌آید.
در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰۰ دانشجو در ۱۰۲ رشته (۱۳ رشته در مقطع دکتری تخصصی، دو رشته در مقطع دکتری حرفه‌ای، ۶۱ رشته در کارشناسی ارشد و ۲۶ رشته در مقطع کارشناسی) در ۸ دانشکده: پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی،علوم کشاورزی و هنر و یک مرکز آموزشهای غیر حضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
خلاصه فصل سوم
در این فصل، پس از ارائه مقدمه به نوع وروش تحقیق پرداخته شد.سپس جامعه آماری، نمونه وروش نمونه گیری مورد استفاده بیان گردید. در ادامه روش های گردآوری اطلاعات مرور شده وبیان گردید. در ادامه به توضیح آزمون های مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها وتست فرضیه پرداخته شد. ودر نهایت سازمان مورد مطالعه پژوهش معرفی گردید.
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
جنسیت
جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۲۶۱ ۸/۶۷
زن ۱۲۴ ۲/۳۲
جمع ۳۸۵ ۱۰۰