مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۶

آیا موجودیتهای(قسمتهای) مدل درست تعریف شده اند؟

آیا خصیصههای هر موجودیت درست میباشند؟

آیا روابط بین موجودیتها درست تعریف شده است؟

آیا مدل درست شبیهسازی شده است؟

نظرات اصلاحی خود را در مورد مدل بفرمائید:

جدول ‏۳‑۱: پرسشنامه ی تایید خبرگان
نظرات خبرگان تاثیر خوبی بر اصلاح مدل داشت به طور مثال رابطهی بین دانشگاه و محیط به صورت غیر مستقیم دو طرفه بود ( ) که با نظر خبرگان که معتقد بودند محیط بر دانشگاه تاثیر خیلی بیشتر و مستقیمی را دارد و دانشگاه بر محیط تاثیر کم و غیر مستقیمی را دارد، رابطه به شکل
( ) در آمد.
سنجش عوامل مشخص شده در سطح اعضای دانشگاه شاهد به روش میدانی و با بهرهگیری از پرسشنامه انجام پذیرفت. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط تحقیق برود و با مراجعه به افراد و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، موسسات، سکونتگاه‌ها و غیره اطلاعات موردنظر خود را گردآوری کند (حافظ‌نیا، ۸۷). با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش،گردآوری اطلاعات میدانی، و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، یک پرسشنامه ۵۰ سوالی به شرح زیر، تهیه و تنظیم گردید :
قسمت اول، جهت کسب اطلاعات در مورد مشخصات پاسخگویان (اطلاعات جامعه شناختی) و سنجش میزان مواجههشان با کارآفرینی که تعداد ۶ سؤال را شامل می شد.
۲- قسمت دوم، جهت کسب اطلاعات در مورد متغیر وابسته(اثرپذیر) و متغیرهای مستقل (اثرگذار): ۵۰سوال بسته پاسخ که بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شدند
الف: ۸سوال برای اندازه گیری متغیر وابسته ( فرصتهای آینده).
ب: ۱۸سوال برای اندازه گیری متغیر مستقل پژوهش(دانشگاه).
۱۴سوال برای اندازه گیری دیگر متغیر مستقل پژوهش(محیط).
۸ سوال برای اندازهگیری متغییر میانجی پژوهش(فرصت) در پرسشنامه گنجانده شد.
ج:۱۸سوال برای اندازه گیری دانشگاه از سوال ۱ تا ۱۸ پژوهش(عوامل رسمی، عوامل غیر رسمی، منابع و قابلیتها).
۱۴سوال برای اندازه گیری عوامل محیطی(سوالات۱۹تا۳۲) و ۸ سوال برای اندازه گیری میزان فرصتهای کنونی (سوالات۳۳تا۴۰) و در نهایت ۱۰ سوال برای اندازه گیری فرصتهای آینده (سوالات ۴۱تا۵۰) در نظر گرفته شد که به تفکیک در زیر آمده است.
سنجش عوامل رسمی دانشگاه شاهد
سازمان کارآفرینانه و ساختار حاکمیت (سوالات ۱ تا ۵)
معیارهای حمایتی (سوالات۶ و ۷)
آموزش کارآفرینی دانشگاهی (سوالات۸ و ۹)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...