مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

علمی : طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- …

فرصت های محیطی با پتانسیل بالا
شکل ‏۲‑۲۰: نقش کارامدی و علاقه مندی تصور شده در به نمایش درآوردن فرصت های محیطی؛ استیونسون و همکاران۲۰۰۳
انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران
علاوه بر پنج فاکتوری که در بررسی ادبیات تحقیق شناخته شد ما معتقد هستیم در میان چهارگونه از فرصتی که در ماتریکس شکل۲-۲۱ نشان داده شده، روند توسعه فرصت ممکن است متفاوت باشد. این ماتریکس با ادبیات خلاقیت(گیژلس،۱۹۶۲)[۱۵۶] وقف داده شده است و بین” فرصتها ” مقایسه ایجاد میکند که بر اساس نمونهی اصلیشان هستند و نمونهی توسعه یافته همان نمونه اصلی میباشد. نیاز بازار و جستجوی ارزشها ممکن است شناخته شوند یا شناخته نشوند. توانایی خلق ارزش ممکن است تعریف شوند یا تعریف نشوند. توانایی خلق ارزش شامل ویژگیهای عمومی، خلاقیت، افراد، منابع مالی و فیزیکی میباشد. اولین ماتریکس جستجوی ارزش ممکن است مشکلات را ارائه دهد ولی توانایی خلق ارزش نیز به حل مساله میپردازد. در قسمت رویاها جای که جستجوی ارزش و توانایی خلق ارزش تعریف نشدهاند رویاها ممکن است کمک کنند به گونهی خاصی از خلاقیت که در مشارکت با هنرمندان، طراحان و مخترعینی که علاقهمند هستند، و این باعث حرکت به سمت تکنولوژیهای جدید شود.
حل مسئله: جائیکه جستجوی ارزشها تعریف شده ولی توانایی خلق فرصت تعریف نشده است. این بخش شرایطی را شرح میدهد که در آن حل مسئلهی شکل گرفته و جستجوی اتفاق میافتد. هدف توسعه فرصت در این شرایط معمولا طراحی یک محصول یا سرویس ویژه است که به ما آدرس نیازهای بیان شدهی بازار را میدهد.
انتقال تکنولوژی: توانمندی جستجو روی یک درخواست(کاربرد) و ظرفیت ایدهال توسعه فرصت در اینجا بیشتر روی کاربردها تاکید دارد تا بر روی توسعه سرویس یا محصول. در قسمت شکلگیری کسب و کار توسعه فرصت مستلزم مچ کردن شناخت منابع و نیازها برای شکل دادن کسب و کارهای که میتوانند ارزشها را بسازند یا به آنها برسند.
جستجوی ارزش
توانایی خلق ارزش
تعریف نشده
تعریف شده
تعریف نشده
تعریف شده

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

حل مسئله رویاها
تشکیل کسب و کار انتقال تکنولوژی

شکل ‏۲‑۲۱: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران، ۲۰۰۴
الگوی فرایند کارآفرینانه فایول[۱۵۷]
در این مدل فرایند کارآفرینانه از سه جزء تشکیل شده است:
افرادی که انگیزه کارآفرینی دارند
محیطی که در آن زندگی میکنند
فرصتی که بر اساس آن کسب و کار شکل خواهد گرفت
کسب و کار جدید
شکل۲-۲۲ الگوی فرایند کارآفرینانه فایول،۲۰۰۷
دانشگاه
مدل مفهومی گوررو و اوربانو
گوررو و اوربانو۲۰۱۰ [۱۵۸] در مقاله خود، پس از اشاره به وجود مدل هایی نظری در ادبیات (Clark 1998; Sporn 2001; Etzkowitz 2004; Kirby 2005; O’Sheaetal. 2005, 2008; Rothaermel et al. 2007) در ارتباط با پدیده دانشگاههای کارآفرین، با بکارگیری اقتصاد نهادی[۱۵۹] و دیدگاه منبع مدار[۱۶۰]، یکپارچگی عوامل نظری را نشان می دهند که به درک ارتباط عوامل محیطی (رسمی و غیر رسمی)، و عوامل داخلی (منابع و قابلیت ها) دخیل در فرایند گذار کمک می نمایند. شایان ذکر است که عوامل محیطی با توجه به اقتصاد نهادی به دو دسته رسمی و غیر رسمی و عوامل داخلی با استفاده از رویکرد منبع مدار به دو دسته قابلیت ها و منابع تقسیم شده اند. آنها مدل های نظری دانشگاه کارآفرین را در قالب جدول زیر ارائه می کنند.
مدل مفهومی پیشنهادی ایشان در قالب شکل زیر نشان داده شده است. براساس این مدل، چهار عنصر تعیین کننده در دانشگاه کارآفرین می بایست مورد توجه قرار گیرند: عوامل محیطی، عوامل داخلی، قابلیت ها و منابع. این عوامل و عناصر منجر به پیامد های دانشگاه کارآفرین می گردند.
شکل ‏۲‑۲۲: مدل دانشگاه کارآفرین؛ :گوررو و اوربانو[۱۶۱]، ۲۰۱۰
آنها در تحقیق خود از متدلوژی بکار رفته در کارت امتیاز نوآوری اروپا[۱۶۲] (EuropeanCommission, 2005) بمنظور تحلیل عملکرد نوآوری اعضا اتحادیه اروپا که تحت استراتژی لیسبون[۱۶۳] هستند، بهره برده اند. همچنین، کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا (SEUS[164]) بدنبال اصول برلین[۱۶۵]در رتبه بندی آموزش عالی (Institute for Higher Education Policy 2006) برآورد شده است.
محیط
سازمانهایی که در یک محیط قرار دارند، اغلب نسبت به حقایق، رویهها و تغییرات یکسان، به شکلی کاملا متفاوت واکنش نشان میدهند. مدیران در سازمانهای مختلف در مورد اطلاعات خود از محیط بیرونی، برداشتهای گوناگونی دارند.

You may also like...