مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

سايت مقالات فارسی – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت …

الگوهایمشاهده شدهدرایناتفاقات و تغییرات
الگوهایکه کالاهای جدید را پیشنهاد می دهند
شکل ‏۲‑۱۵: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، ۲۰۰۷
مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل:
اولین رهیافت برای شناخت فرصتها، مشاهدهی روندها و مطالعه اینکه چگونه فرصتها را برای کارآفرینان ایجاد میکنند که کارآفرینان آنها را پیگیری نمایند میباشد(پرندیک و هیل، ۲۰۰۸)[۱۵۵]
مشاهدهی روندها: روندها به طور کلی به کسب و کار جهت میدهند و الزامات و محدودیتهای را ایجاد میکنند.
فشارهای اقتصادی: فشارهای اقتصادی سطوح مشتریان را تحت تاثیر قرار میدهد، بخشهای خصوصی اقتصاد تاثیر مستقیم را بر روی الگوهای خرید مشتریان میگذارند. برای مثال افت نرخ بهره به طور خاص منجر به افزایش ساخت و ساز مسکن و لوازم مبله و… میشود(همان منبع).
کنترل کردن این نیروها به وسیلهی مطالعه و مشاهده و پیگیری پیشبینیها یا آنالیز بازار صورت میگیرد.
فشارهای اجتماعی: یک قطعهی اساسی از پازل شناخت فرصت، شناخت یا فهم تاثیر فشارهای اجتماعی بر روی روند و اینکه چگونه یک محصول یا سرویس جدید و ایدههای کسب و کار را تحت تاثیر قرار میدهند میباشد.
پیشرفتهای تکنولوژیکی: زمانی که یک تکنوژی جدید ایجاد میشود محصولات به یاری میآیند که آن تکنولوژی را پیشرفتهتر کنند. با پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی پیشرفتهای تکنولوژیک نیز یکی پس از دیگری میآیند تا فرصتها را به وجود میآورند.
عوامل سیاسی و تغییر قوانین: عوامل سیاسی و تغییر قوانین پایههای فرصت را محیا میکنند در برخی از موارد شناخت فرصت به راحتی درگیر پی بردن به مشکلات و پیدا کردن راهحلی برای حل آن میشود.
بسیاری از ایدههای کسب و کار به صورت واضحی از شناخت مشکلاتی که در طی روند ظهر یافتهاند وصول گشتهاند.
فشارهای اقتصادی
چگونگی اقتصاد
درآمدهای قابل عرضه یا از دست دادنی
فشارهای اجتماعی
گرایشات اجتماعی و فرهنگی
تغییرات جمعیتی
پیشرفت های تکنولوژیک
تکنولوژی های جدید
تکنولوژی های در حال ورود
کاربردهای جدید تکنولوژهای قدیم
تغییرات سیاسی و مدون
تغییرات سیاسی جدید
قوانین و مقررات جدید
کسب و کار جدید
محصول جدید
خدمت جدید
شکل ‏۲‑۱۶: مشاهده گرایشات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک و هیل، ۲۰۰۸
فرایند تشخیص فرصت پرندیک و هیل ۲۰۰۸:
این شکل نشان میدهد که ادارکها چگونه میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. آنها به اعضای شرکت مثل یک فیلتر کمک میکنند که غربال کنند از بین استخر عظیمی از فرصتهای شناخته شده ایدهها را، و چگونه آنها را از هم جداسازی کرده و تشخیص دهند(همان منبع).
فرصت ها به صورت ساده شامل فهم یک مشکل و تلاش برای پیدا کردن راهی برای حل آن است
بسیاری از ایده های کسب و کار در ابتدا برای حل یک مشکلمعرفی شده اند
شرکت سیستماتیک، مثال
با دقت از میان مشاهده ی گرایشات، بصیرتمطالعه شانسهای غیر مترقبه و شانس
شکل ‏۲‑۱۷: حل سوالات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک وهیل، ۲۰۰۸
مدل فرایند جستجو و کشف فرصتهای کارآفرینانه چلی :
این مدل گرفته شده از مدل بهاو ۱۹۹۴ میباشد که بر اساس تصمیم به شروع به فرایند تشخیص فرصت میپردازد که از دو جنبه به رسیدن فرصتها پرداخته ، هم زمانی که هدف مشخص است و هم زمانی که هدف مشخصی نداریم.
کشف کردم
یک احساس

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...